Spr­ud­len­de bal­le­ri­na

Git­te Lind­strøms ta­lent er ik­ke til at over­se

BT - - NAVNE - Vi­be­ke Wern vw@ ber­ling­s­ke. dk Fo­to: Hen­rik Sten­berg

Det blev in­tet min­dre end et kvan­tespring i Git­te Lind­strøms kar­ri­e­re, da Pe­ter Mar­tins i for­å­ret 1997 lod den kun 21-åri­ge kor­ps­dan­ser for­sø­ge sig i det kræ­ven­de dob­belt­par­ti som Odet­te/ Odi­le i hans nye ud­ga­ve af ’ Sva­ne­sø­en’ med Den Kgl. Bal­let. Ved sæ­so­nens slut­ning blev Git­te Lind­strøm ud­nævnt til so­list.

Al­le­re­de sæ­so­nen in­den hav­de Pe­ter Mar­tins spot­tet ta­len­tet hos den un­ge, ele­gan­te og al­si­di­ge dan­ser, som han hev frem fra kor­p­sets ano­ny­mi­tet og gav et so­l­o­par­ti i sin op­sæt­ning af ’ Bar­ber Vi­o­lin Con­cer­to’ på Gam­le Sce­ne.

Se­ne­re koreo­gra­fe­re­de han di­rek­te til den lang­lem­me­de bal­le­ri­na i ’ Hal­le­lujah Jun­ction’, og i 2002 blev Git­te Lind­strøm gæ­ste­dan­ser hos Pe­ter Mar­tins i New York Ci­ty Bal­let. Men hel­dig­vis for dansk pu­bli­kum vend­te hun tilbage til Det Kgl. Te­a­ter, hvor hun har trå­dt si­ne dan­sesko, si­den hun som ni- årig kom ind på Det Kgl. Te­a­ters Bal­letsko­le.

Ud­næv­nel­sen til so­lo­dan­ser kom i 1998 eft er hen­des glø­de­n­de og gni­stren­de dans i par­ti­et som Ki­tri i ’ Don Qu­ixo­te’. Men ik­ke mindst den dra­ma­ti­ske rolle som Tatja­na i ’ One­gin’ blev et af kar­ri­e­rens helt store høj­de­punk­ter.

Tog keg­ler

Git­te Lind­strøms ev­ne til at teg­ne rø­ren­de og tragi­ske ka­rak­te­rer kun­ne man og­så op­le­ve, da hun dan­se­de ti­tel­rol­len i Ale­xei Rat­man­skys ’ An­na Ka­re­ni­na’. Og med sin store sti­li­sti­ske spænd­vid­de har hun strå­let som bal­le­ri­na­en i ’ Etu­des’, væ­ret ele­gant prin­ses­se i ’ Tor­nero­se’ og ’ Nød­dek­næk­ke­ren’, en sensu­el Niki­ja i ’ La Bay­adère’ og en raf­fi ne­ret bal­le­ri­na i Ba­lan­chin­es bal­let­ter.

Hun tog i den grad keg­ler som den pu­ert­o­ri­can­ske Anita i Rob­bins’ ’ West Si­de Story Su­i­te’, hvor hun og­så brug­te sit sang­ta­lent. De se­ne­ste år har man kun­net op­le­ve hen­des stær­ke ka­rak­ter­spil i rol­ler som den til­k­nap­pe­de pi­a­nist i Flindts ’ Ene­ti­me’, den køli­ge og des­pe­ra­te La­dy Ca­p­u­let i Ne­u­mei­ers ’ Ro­meo og Julie’ og den ko­mi­ske Fru van Ever­din­gen i Bour­non­vil­les ’ Ker­mes­sen i Brüg­ge’.

Til høj­de­punk­ter­ne i fød­sel­a­rens man­ge par­ti­er i Bour­non­vil­le- re­per­toi­ret op gen­nem åre­ne hø­rer de fi ne for­tolk­nin­ger af Te­resi­na i for­skel­li­ge ud­ga­ver af ’ Na­po­li’.

Op­rin­de­ligt var pla­nen, at Git­te Lind­strøm, der nu har nå­et pen­sions­al­de­ren, i fe­bru­ar skul­le ha­ve dan­set af i ti­tel­rol­len i ’ Syl­fi den’. Et par­ti, hun al­drig har dan­set. Men i marts kom søn­nen Samu­el til ver­den, så Git­te Lind­strøm, der og­så har dat­te­ren Uma på fi re år, har haft bar­selsor­lov he­le den for­løb­ne sæ­son.

Til eft er­å­ret gen­op­ta­ger den al­tid ve­l­o­p­lag­te Git­te Lind­strøm sit ar­bej­de med at un­der­vi­se de yng­ste ele­ver på Det Kgl. Te­a­ters Bal­letsko­le.

Git­te Lind­strøm og Ne­he­mi­ah Kish i ’ Nø­de­k­næk­ke­ren’ fra 2009.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.