Ca­ge som biltyv

BT - - TV - ACTIONFILM

Memp­his Rai­nes kan stjæ­le bog­sta­ve­lig talt en hvil­ken som helst bil, han måt­te øn­ske! Han er på top­pen af sin kar­ri­e­re som pro­fes­sio­nel bilty v, men han ved og­så, at det er en far­lig bran­che, som han der­for nu øn­sker at læg­ge bag sig. Pen­sions­pla­ner­ne bli­ver imid­ler­tid sat på hold, da hans yn­gre bror, Kip, får pro­ble­mer med en magt­fuld for­bry­der­boss. For at red­de sin bror ud af fed­te­fa­det må Memp­his gå med til en lu­kra­tiv, men og­så sær­de­les ri­si­ka­bel plan om at stjæ­le 50 luksus­bi­ler på en en­kelt nat. Som as­si­stan­ce får Memp­his fl ere an- dre er­far­ne bilty ve, bl. a. den un­ge Sa­ra ” Sway” Wayland – en pi­ge med ben­zin i blo­det. Blandt de for­hin­drin­ger, som Memp­his’ ban­de må over­vin­de, er det for­hold, at en ri­va­li­se­ren­de ban­de bilty ve har ud­set sig sam­me mål, og des­u­den er de to po­li­ti­folk Cast­le­beck og Drycoff fast be­slut­te­de på at få ram på beg­ge ban­der. Ni­co­las Ca­ge (” Con Air”, ” Na­tio­nal Trea­su­re”) er selvsagt på hjem­me­ba­ne i den­ne ty pe højt­gea-

Med­vir­ken­de:

An­ge­li­na Jo­lie spil­ler Sa­ra ” Sway” Wayland, mens Ni­co­las Ca­ge er bilty ven Memp­his Rai­nes i Do­mi­nic Se­nas actionfi lm ” Go­ne in 60 Seconds” fra 1999.

Fo­to: Di­scove­ry

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.