Den gu­le trø­je

Det er ik­ke kun po­si­tivt at få den Tour de Fran­ces mest eft er­trag­te­de trø­je. Hi­sto­risk har til­sku­er­ne al­tid væ­ret eft er den gu­le trø­je

BT - - SPORTEN - MOD­VIND Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk

MANDAG 20. JULI 2015

Der fi ndes en ind­for­stå­et kon­trakt mel­lem ryt­te­re og fans i ver­dens hårdeste cy­kel­løb, Tour de Fran­ce. Til­sku­er­ne – der som re­gel har ven­tet i ti­me­vis på det kor­te øje­blik, hvor Tour- fel­tet su­ser for­bi – får lov at kom­me cen­ti­me­ter- tæt på, skri­ge ryt­ter­ne ind i ho­ve­d­et og på al­le mu­li­ge tæn­ke­li­ge må­der gak­ke ud. Men ind­byg­get i den usyn­li­ge aft ale er og­så en klok­ke­klar re­gel om, at til­sku­er­ne ik­ke må rø­re el­ler på no­gen må­de hin­dre ryt­ter­ne i at gø­re de­res ar­bej­de.

Den­ne kon­trakt har ek­si­ste­ret og fun­ge­ret si­den Tou­rens fød­sel i 1903. Og den gæl­der for al­le. Al­le – på nær ryt­te­ren iført den gu­le trø­je.

For op gen­nem hi­sto­ri­en har der væ­ret fl ere til­fæl­de, hvor den før­en­de ryt­ter er ble­vet ud­sat for til­sku­er­chi­ka­ne på sin vej gen­nem Frankrig.

Det se­ne­ste ek­sem­pel kom lør­dag, da man­den i gult, Team Skys Chris Froo­me, fi k hældt en kop­fuld urin ud over sig af en til­sku­er, der sam­ti­dig brø­le­de ’ do­per’ eft er bri­ten.

Lø­bets nu­væ­ren­de di­rek­tør, Chri­sti­an Pr­ud­hom­me, er nær­mest op­gi­ven­de i ud­tryk­ket, når han bli­ver bedt om at kom­men­te­re pu­bli­kum­mets chi­ka­ne af den før­en­de ryt­ter.

» Den bed­ste ryt­ter i lø­bet har op gen­nem Tour de Fran­ces hi­sto­rie al­drig væ­ret vel­lidt. Det var til­fæl­det med Ja­cques Anquet­il, det var til­fæl­det med Ed­dy Merckx, og nu bli­ver det nok en gang gen­ta­get, « for­tæl­ler Pr­ud­hom­me.

» Der blev op­byg­get en form for fru­stra­tion over fl ere da­ge i kølvan­det på Froo­mes vil­de og fan­ta­sti­ske sejr på den før­ste Py­re­næ­er- eta­pe – og på grund af det fak­tum, at Froo­mes kon­kur­ren­ter ik­ke har vist sig stær­ke nok, « si­ger han og fort­sæt­ter: » Men der skal væ­re en grad af respekt, og jeg for­døm­mer den evi­ge stig­ma­ti­se­ring af den før­en­de. At for­nær­me den gu­le trø­je er uac­cep­ta­belt. «

Og­så Chris Froo­mes hold­kam­me­ra­ter på Sky mær­ker byr­den ved at kø­re på det før­en­de hold. Ek­sem­pel­vis blev au­stral­ske Ri­chie Porte un­der fre­da­gens eta­pe spyt­tet på og slå­et ud eft er.

Froo­mes løjt­nant og lø­bets sam­le­de num­mer seks, Ge­raint Tho­mas, for­tæl­ler om mag­tes­løs­he­den over for de had­ske til­sku­e­re.

» Ba­re for­di vi kla­rer os godt, bli­ver vi kon­stant buhet af. Jeg har brugt det som en mo­ti­va­tion ind­til vi­de­re. Men når folk be­gyn­der at slå og så­dan no­get, er det selv­føl­ge­lig en an­den sag, « for­tæl­ler Tho­mas, der af­slø­rer, at Froo­me dag­ligt over de so­ci­a­le me­di­er mod­ta­ger be­ske­der fra til­sku­e­re, der tru­er ham med det ene og det an­det.

Hvad kan po­li­ti­et gø­re?

» Alt kan ske ude på ru­ten. Der er in­tet, der kan for­hin­dre folk i at gø­re no­get. Vi har vist ar­ran­gø­rer­ne nog­le af de twe­et, Froo­me får, men hvad kan po­li­ti­et gø­re på en 15 ki­lo­me­ter lang stig­ning? «

Team Sky har eft er urin- epi­so­den pe­get fi ngre ad me­di­er­ne, som iføl­ge det bri­ti­ske hold har spredt for me­gen mi­stan­ke og spe­ku­la­tio­ner om bag­grun­den for Froo­mes over­le­gen­hed.

På et pres­se­mø­det i går vil­le en fransk jour­na­list vi­de, hvor­dan me­di­er­ne præ­cist hav­de op­for­dret til­sku­er­ne til at hæl­de tis ud over Froo­me.

» Har du ik­ke set nog­le ar­tik­ler om mistæn­ke­li­ge præ­sta­tio­ner un­der det­te års Tour, « nær­mest fnøs en ty­de­lig ir­ri­te­ret Chris Froo­me.

» Hvis folk bli­ver bildt ind, at dis­se præ­sta­tio­ner ik­ke bli­ver til på lov­lig vis, vil det få dem til at ta­ge skrid­tet mod at skub­be, slå og chi­ka­ne­re ryt­ter­ne. Det er min po­in­te. Tou­ren er ik­ke ’ Det vil­de ve­sten’, som den var for 10- 15 år si­den, og der er ab­so­lut ik­ke no­gen grund til, at det­te ni­veau af mi­stan­ke fort­sæt­ter. « Ga­rin - 20. ju­ni 1904 Fran­ske Mauri­ce Ga­rin, der i 1903 blev hi­sto­ri­ens før­ste Tour de Fran­ce- vin­der, før­te igen lø­bet i 1904, da han på eta­pen til Saint Etien­ne – med et fæl­det træ – blev stop­pet af en fl ok hid­si­ge til­sku­e­re, der hav­de set sig sur på ’ den lil­le skor­stens­fe­jer’. Ga­rin fi k et or­dent­ligt lag tæsk, in­den han for­slå­et fi k lov at cyk­le vi­de­re. » Jeg vin­der Tour de Fran­ce, for­ud­sat at jeg ik­ke bli­ver myr­det på vej til Pa­ris, « lød det eft er­føl­gen­de fra Ga­rin.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.