AL­LE GO­DE GAN­GE

Lars Bak og kom­pag­ni hav­de alt i spil, in­den den ty ske su­per­sprin­ter slog til med sin tred­je eta­pe­sejr

BT - - SPORTEN - BAK- GEAR @ LarsBar­to­li lbj@ sporten. dk

Der er da­ge, hvor man har brug for al­le kort på hån­den. Hol­de mu­lig­he­der­ne åb­ne så læn­ge som mu­ligt. Og ha­ve det store, store es klar i ær­met, hvis det bli­ver nød­ven­digt.

Lars Bak var me­re joker end trum­fk ort in­den der blev lagt fra land i Men­de. Og­så den rolle var den dan­ske al­l­ro­un­der pa­rat til at ta­ge på sig, når det skal væ­re.

Som Bak stod og skru­e­de nye klam­per på si­ne cy­kel­sko med hjælp af et print fra it­ge­ni­et og team- kol­le­ga Adam Han­sens da­ta­ba­se over den mi­li­me­ter­nøj­ag­ti­ge placering un­der hver en­kelt Lot­toryt­ters sko, var det en re­la­tivt sim­pel ope­ra­tion.

Selv om præ­ci­sion med den slags er hy­per­vig­tigt, hvis man vil und­gå afl ed­te ge­ner.

Djæ­vel­en kan oft e lig­ge i de­talj­en. Og­så i ev­nen til at snu­se sig frem til et eta­pe­for­løb.

Smukt og gen­nemtænkt

Da An­dré Greipel ban­ke­de først over stre­gen for tred­je gang i årets Tour de Fran­ce, var det ik­ke ba­re at ta­ge stik­ket hjem med den store trumf.

Tak­tisk hav­de Lotto- Sou­dal ek­se­kve­ret en smukt gen­nemtænkt plan, hvor hol­det kon­stant var frem­me i sko­e­ne. i mål. An­gi­ve­ligt uden hver­ken fri­ske slag­mær­ker el­ler la­tri­næ­re drå­ber.

For­sva­ret af den gu­le trø­je kræ­ve­de ik­ke no­gen magt­de­mon­stra­tion fra bri­ter­ne. Tvær­ti­mod kun­ne Froo­me over­la­de en hel del af fø­rings­ar­bej­det til Ka­tusha, der så ud til at vil­le sat­se den sid­ste pe­tro- dol­lar på Ale­xan­der Kri­stoff .

Sid­ste be­ru­sen­de hug

I fi na­len hav­de Lotto og Lars Bak dog få­et sam­let trop­per­ne til det sid­ste be­ru­sen­de hug og med Mark Ca­ven­dish håb­løst di­stan­ce­ret i en gru­pet­to 15 mi­nut­ter læn­ge­re ne­de ad vej­en, var der en se­ri­øs ud­for­drer min­dre til eta­pe­sej­ren.

Eft er en start mod et høj­de­d­rag og et land­skab, hvor sving eft er sving sno­e­de sig slan­ge­ag­tigt gen­nem no­get af Frankrig mest øde og fo­to­ge­ne geo­gra­fi , for­må­e­de Lotto al­li­ge­vel at få det he­le af­stemt.

» Det var li­del­se fra mor­genstun­den, og det blev nøg­len til sejr. Jeg ven­te­de til, der var 250 me­ter tilbage, in­den jeg åb­ne­de for fuld gas. Jeg er vildt til­freds med at ha­ve kla­ret det, men jeg er og­så stolt af mit hold, « sag­de An­dré Greipel ru­ti­ne­mæs­sigt.

Det kun­ne den 32- åri­ge ty­sker og­så til­la­de sig at væ­re. Der var egent­lig ble­vet kørt igen­nem fra bå­de kon­ge, knægt, es og joker.

MANDAG 20. JULI 2015

Fær­digt ar­bej­de. Lars Bak cyk­ler væk ef­ter en

hård ar­bejds­dag. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.