’’

BT - - SPORTEN - An­dré Greipel

Det var li­del­se fra mor­genstun­den, og det blev nøg­len til sejr. Jeg ven­te­de til, der var 250 me­ter tilbage, in­den jeg åb­ne­de for fuld gas

» Vi er fi re mand, der er ud­pe­get til at skul­le af­sted i ud­brud. Det er mig, Hansen, Tho­mas De Gendt og Tim Wel­lens, « for­kla­re­de Lars Bak.

Den 36- åri­ge dan­sker blev man­den, der fi k slidt sig med i det kæm­pe­ud­brud, der si­den blev kogt ned til en god hånd­fuld. Bak var næ­rig med fø­rin­ge­re. No­get imod sin ge­ne­rø­se na­tur i den slags si­tu­a­tio­ner. Men når mel­din­gen bag­fra er, at Greipel er klar og pa­rat, hol­der man den store trumf klar. Ik­ke mindst for­di et ud­brud i sel­skab med Pe­ter Sa­gan vil­le væ­re no­get nær umu­ligt at træk­ke sig sej­r­rigt ud af.

Tungt tæ­ren­de as­falt

Det var al­drig no­gen nem dag i det fran­ske Cen­tral­mas­siv. Bag be­snæ­ren­de tv- billeder var tungt tæ­ren­de as­falt, en ham­mer­hård he­debøl­ge og så den slags ter­ræn, der ba­re ik­ke ta­ger no­gen gids­ler.

» Der er man­ge træt­te krop­pe der­u­de. Vi er ved at væ­re der, hvor der er fem da­ges væd­de­løb tilbage og det kan mær­kes, « re­sum­me­re­de chris Froo­me eft er at væ­re kom­met

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.