Kom­men­tar Med ris og rød­vin i mun­den

BT - - SPORTEN - Fo­to: AFP

IDI­O­TER FIN­DES OVERALT. Og i be­tragt­ning af, hvor man­ge men­ne­sker der dag­ligt stim­ler sam­men i start- og må­l­om­rå­der un­der eta­per­ne ved Tour de Fran­ce, skal man vel ba­re glæ­de sig over, at epi­so­der­ne med slag, spyt­k­lat­ter og urin hø­rer til de ab­so­lut­te sjæl­den­he­der.

Man kan med ret­te spør­ge, om ik­ke Team Sky hav­de gjort klogere i at ta­le de epi­so­der ned frem for at gi­ve dem så mas­siv me­di­e­be­vå­gen­hed, som til­fæl­det har væ­ret. Men­ne­sker med en ka­rak­ter­brist så græn­se­over­skri­den­de, at der kan kom­me vold og mod­by­de­lig­hed ind i bil­le­det, kan bli­ve bar­n­ag­tigt be­gej­stre­de over at sæt­te sig et aft ryk. Uan­set hvor tar­ve­ligt det end kan se ud. Det er ik­ke men­ne­sker, man uden vi­de­re kan skam­me ud.

Jeg stød­te ind i Step­hen Ro­che i Men­de, in­den start­skud­det i går gik til 15. eta­pe. Den 55- åri­ge irer op­le­ve­de selv mas­siv chi­ka­ne som ak­tiv. Og han er far til Team Skys Ni­co­las Ro­che, der som hold­kam­me­rat med Chris Froo­me kø­rer i en slags ri­si­kozo­ne, eft er hol­det i Py­re­næ­er­ne lag­de så godt som samt­li­ge ri­va­ler i ben­lås. DA STEP­HEN RO­CHE top­pe­de i 1987, gjor­de han det blandt an­det ved at kø­re Ro­ber­to Vi­sen­ti­ni væk fra den pri­vil­e­ge­re­de plads som kap­ta­jn på Car­re­ra- hol­det. Ro­che var åben­lyst bed­re, men den slags gjor­de man ba­re ik­ke ustraff et. Ik­ke mod en ita­li­ensk stjerne.

» Det var ret skræm­men­de. Ita­li­e­ner­ne var vildt ag­gres­si­ve. Folk stod og ven­te­de med ris og rød­vin i mun­den som de så spyt­te­de på mig. Det var me­get ube­ha­ge­ligt, « hu­sker Ro­che.

Stem­nin­gen i Giro d’Ita­lia 1987 kan næp­pe sam­men­lig­nes med Tour de Fran­ce 28 år se­ne­re.

Ita­li­e­ner­nes for­svar var varm­blo­det cha­u­vi­nis­me mod en frem­med, der ty­de­lig­vis var i gang med at skub­be en af de­res ynd­lin­ge ned fra pie­desta­len. TEAM SKY OG Chris Froo­me er ble­vet mødt med fj endt­lig­hed. Og ja, der er ble­vet skre­vet ’ do­per’ på et par plan­cher el­ler tre. Men lad os væ­re ær­li­ge: Tour de Fran­ce er alt­så hver­ken Vest­bred­den el­ler Ga­za- stri­ben, selv om der i går var sat seks be­tjen­te for­an de Team Sky- ryt­te­re, der var­me­de op in­den 15. eta­pe.

Al­li­ge­vel var Step­hen Ro­che godt gam­mel­dags ra- sen­de. Over mistæn­ke­lig­gø­rel­se mod Team Sky og Chris Froo­me. Især for­di den var sendt af sted fra en ind­fl ydel­ses­rig tv- kom­men­ta­tor som Lau­rent Ja­la­bert, der hav­de kaldt Froo­mes kør­sel ’ ube­ha­ge­lig at se på’. Og det var ik­ke stilar­ten, men styr­ken, den fran­ske eks- ver­den­set­ter hen­ty­de­de til.

» Hvis jour­na­li­ster la­ver lort, kan man træk­ke på skul­dre­ne af det, men en eks­cy­kel­ryt­ters ord ve­jer tun­ge­re i den sam­men­hæng. Det er utå­le­ligt. De skal væ­re kom­men­ta­to­rer og kun­ne ana­ly­se­re lø­bet, men uden at ka­ste spe­ku­la­tio­ner og mi­stan­ke mod en før­en­de ryt­ter som Froo­me. Jeg gad godt ha­ve set, hvor­dan Ja­la­bert hav­de re­a­ge­ret, da han vandt Vu­el­ta­en i ’ 95. Hvor­dan mon han hav­de re­a­ge­ret på det, « spør­ger Ro­che. TI­DEN ER UNÆG­TE­LIGT ble­vet en an­den, si­den Step­hen Ro­che la­ve­de den helt pløku­mu­li­ge ’ Gi­ga Slam’ ved at vin­de bå­de Giro d’Ita­lia, Tour de Fran­ce og VM i sam­me år. El­ler si­den Lau­rent Ja­la­bert for 20 år si­den vandt Vu­el­ta a Es­paña og snup­pe­de al­le trø­jer. El­ler si­den Lan­ce Arm­strong kom tilbage eft er liv­stru­en­de kræft syg­dom i 1999

MANDAG 20. JULI 2015 for at vin­de Tour de Fran­ce syv gan­ge.

Når mi­stan­ken sam­le­de sig mod den magt­fuld­kom­ne te­xa­ner, for­sva­re­de Step­hen Ro­che Lan­ce Arm­strong mod do­pings­pe­ku­la­tio­ner og så dum ud eft er­føl­gen­de.

Al­li­ge­vel er han klar til at hol­de hån­den over fl am­men for Chris Froo­me og Team Sky.

» Det er me­re de an­dre, der har væ­ret dår­li­ge end Team Sky, der har væ­ret god, « po­in­te­r­er Step­hen Ro­che.

Det er og­så en må­de at læ­se lø­bet på. Ik­ke nød­ven­dig­vis rig­tigt, men alt afh æn­ger som be­kendt af øjet, der ser. Og den, der ik­ke har syn­det, må som be­kendt ka­ste den før­ste sten.

Step­hen Ro­che op­le­ve­de på egen krop, hvor­dan fa­na­ti­ske til­sku­e­re kan bli­ve ond­skabs­ful­de, når det ik­ke går, som de øn­sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.