Høj ud­stil­ler do­pin­grap­por­tens mang­ler

BT - - SPORTEN - Ja­cob Staehelin jst@ sporten. dk

LI­GE PLUD­SE­LIG KOM den in­drøm­mel­se, Frank Høj har und­gå­et i så lang tid. Li­ge der, midt i TV2s op­takt­s­ud­sen­del­se, kom den. Ja, han hav­de da ta­get epo i de un­ge år, men hel­ler ik­ke me­re. Ik­ke den mest op­sigtsvæk­ken­de in­drøm­mel­se, for man skal væ­re me­re end tung­nem for ik­ke at fat­te, at langt de fl este ryt­te­re på et vist ni­veau be­nyt­te­de sig af det præ­pa­rat.

Så i sig selv en li­ge­gyl­dig­hed. Men al­li­ge­vel ind­kaps­ler Frank Højs in­drøm­mel­se på ty­de­lig­ste vis svag­he­den ved den ny­ligt off ent­lig- gjor­te do­pingun­der­sø­gel­se fra An­ti Do­ping Dan­mark ( ADD) og Dan­marks Idræts­for­bund ( DIF): At det he­le er fo­re­gå­et på fri­vil­lig ba­sis, og at al­le kil­der har haft ret til at næg­te at sva­re på spørgs­mål. Valg­te man al­li­ge­vel at sva­re, kun­ne man fra­be­de sig at bli­ve ci­te­ret – el­ler få slet­tet ci­ta­ter. At alt er god­kendt af de im­pli­ce­re­de – og at alt det far­li­ge der­for ik­ke fi ndes i rap­por­ten. FRANK HØJ BE­NÆG­TE­DE alt i rap­por­ten om do­ping i dansk cykling fra 1998 til 2015. Nu in­drøm­mer han så, at der al­li­ge­vel var no­get om snak­ken. Det er skidt for do­pin­grap­por­tens va­li­di­tet, for­di det igen bli­ver un­der­stre­get, at det ude­luk­ken­de var det al­ment kend­te, der kom med – og at de egent­li­ge af­slø­rin­ger, som po­ten­ti­elt var strafb are hos de re­le­van­te myn­dig­he­der, ik­ke skul­le frem i da­gens lys. Hvad vil­le der kom­me ud af det? De im­pli­ce­re­de kun­ne for en dels ved­kom­men­de da ri­si­ke­re, at kar­ri­e­ren i sporten vil­le væ­re slut. Og når det kom til styk­ket, var det helt le­galt at und­la­de at for­tæl­le sand­he­den. Frank Høj bli­ver godt nok kon­tak­tet af fol­ke­ne bag rap­por­ten, men der vil ik­ke væ­re kon­se­kven­ser for at ha­ve for­ti­et sand­he­den for så at for­tæl­le den – el­ler de­le af den – i et tv- pro­gram.

Den dan­ske un­der­sø­gel­se blev ind­ledt, da Mi­cha­el Ras­mus­sen valg­te at for­tæl­le sand­he­den om sit do­ping­mis­brug. Det var ik­ke en plud­se­lig ind­sky­del­se. Det var på grund af et tungt pres fra en sag, hvor myn­dig­he­der­ne hav­de an­der­le­des tungt­ve­jen­de me­to­der til at få sand­he­den frem – sa­gen, der end­te med at fæl­de Lan­ce Arm­strong. Her blev vid­ner afh ørt un­der ed, for­di det i før­ste om­gang om­hand­le­de svin­del med stats­li­ge mid­ler, eft er­som Lan­ce Arm­strong kør­te for US Postal- hol­det, der, som nav­net for­tæl­ler, var be­talt af po­st­myn­dig­he­der­ne.

De af­giv­ne vid­neud­sagn kun­ne så bru­ges i an­tido­pings­a­gen, hvor Mi­cha­el Ras­mus­sen ret let kun­ne gen­ken­des som ’ ryt­ter 14’ i den ef­ter­føl­gen­de rap­port. Og der­for stod Mi­cha­el Ras­mus­sen til liv­s­tids­ka- ran­tæ­ne, hvis han ik­ke sam­ar­bej­de­de med de dan­ske myn­dig­he­der. DET ER IK­KE rap­por­tens bag­mænd, der skal ha­ve klø her. De har knok­let med de­res un­der­sø­gel­se, men de har ik­ke haft de for­nød­ne red­ska­ber. Ser man på Festi­na-sa­gen i 1998, Ope­ra­cion Pu­er­to i 2006 og en­de­lig Lan­ce Arm­strongs ned­t­ur i 2012 og in­drøm­mel­se i 2013, bun­der de al­le i po­li­ti­eft er­forsk­nin­ger, hvor man har gjort brug af over­våg­ning, afl yt­ning og alt­så vid­ne­afh ørin­ger un­der ed.

Der kom­mer sjæl­dent no­get nyt frem, når alt er fri­vil­ligt. Frank Højs in­drøm­mel­se vi­ser med alt for stor ty­de­lig­hed, at det san­de bil­le­de er langt me­re dystert end det, den dan­ske rap­port om do­ping i cy­kel­spor­ten vi­ser.

Fo­to: Jep­pe Mi­cha­el Jen­sen

Frank Højs in­drøm­mel­se vi­ser ty­de­ligt svag­he­den ved den ny­ligt of­fent­lig­gjor­te do­pingun­der­sø­gel­se, for­di det he­le er fo­re­gå­et på fri­vil­lig ba­sis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.