Bød­len stjal AGF- showet

Man­ge eks­per­ter har tviv­let på, om AGF- an­gri­be­ren Ma­te Vatsadze har klas­sen til at spil­le i Su­per­liga­en. I går gav han svar på til­ta­le

BT - - SUPER LIGA - DRØM­MESTART Ja­nus Mulvad jamu@sporten.dk

Su-su- su­per­liga kun­ne AGFs tro­fa­ste fans igen skri­ge eft er et år i den næst­bed­ste ræk­ke. Og det be­gynd­te godt for op­ryk­ker­ne, der i går slog sid­ste sæ­sons bron­ze­vin­de­re fra Brøndby med 2- 1 i en un­der­hol­den­de klas­si­ker i dansk fod­bold.

I co­me­ba­ck­et til top­pen skul­le de kun ven­te ot­te mi­nut­ter, før Ma­te Vatsadze sør­ge­de for en fø­ring. Ge­or­gi­e­ren, der i sid­ste sæ­son ban­ke­de må­le­ne ind, som det pas­se­de ham, tog en dyb stik­ning ned og pas­se­re­de der­eft er sik­kert Lukas Hra­decky i Brøndby- må­let.

» Det er en kæm­pe let­tel­se for mig. Jeg er an­gri­ber, jeg le­ver af at sco­re mål. Og jeg øn­ske­de in­der­ligt at be­ta­le til­hæn­ger­ne tilbage for den enor­me støt­te, de har gi­vet mig. Det er ret stort, at slå Brøndby, ik’? « lød det fra skar­p­ret­te­ren, mens han hav­de et or­dent­ligt smil på læ­ben.

Så­dan et smil en an­gri­ber har på, når man el­lers ik­ke har de bed­ste er­fa­rin­ger med fra sidst, AGF var op­pe i Dan­marks bed­ste ræk­ke. Al­drig før hav­de ’ Bød­len fra Tbi­li­si’ sco­ret på hjem­me­ba­ne, når tur­ne­rin­gen hed­der Su­per­liga. I går score­de han så end­da beg­ge mål i den aar­hu­si­an­ske sejr.

Sen­der tak til lands­holdskæm­pe

Men må­let til 1- 0 skul­le må­ske slet ik­ke ha­ve talt. An­gri­be­rens tæm­ning ved scor­in­gen var dril­len­de tæt på at væ­re en blan­ding af skul­der og overarm.

» Ja, den var tæt på, men det må den og­så ger­ne væ­re. Jeg sy­nes ik­ke, jeg tog den med ar­men, « lød det fra pu­bli­kums­dar­lin­gen på Ce­res Park, der sig­ter mod at gen­ta­ge sit snit fra den næ­ste­bed­ste ræk­ke, hvor det blev til 20 scor­in­ger. Den tid­li­ge­re dan­ske lands­holds­spil­ler og EMhelt – og nu­væ­ren­de an­greb­s­træ­ner i AGF – Flem­m­ing Povls­en fi k sam­ti­dig en ek­stra tak med på vej­en af Vatzadze.

Eft er­føl­gen­de var der ud­over pri­sen som kam­pens spil­ler og­så et bjør­ne­kram fra AGF- di­rek­tør Ja­cob Ni­el­sen, der var tak­nem­me­lig over hol­dets start på sæ­so­nen.

» Man kan jo ik­ke øn­ske sig me­re, « ud­brød han straks, før han dog skynd­te sig at læg­ge væg­ten tilbage i de ben, der i Aar­hus el­lers har det med at let­te fra jor­den.

» Over­le­vel­se. Vi har kun over­le- vel­se som mål­sæt­ning. Vin­der vi de næ­ste to kam­pe, er det og­så sta­dig over­le­vel­se, « for­tal­te han, mens de me­ste inkar­ne­re­de AGF- fans i bed­ste iro­ni­ske stil skrå­le­de: ’ We’re go­ing to win the league’.

Hos Brøndby var stem­nin­gen min­dre op­løft en­de. Al­li­ge­vel af­vi­ste Tho­mas Frank at klan­dre dom­mer Jens Maae for 1- 0- scor­in­gen.

» Man kan si­ge alt mu­ligt om ken­del­ser­ne i dag, men det bru­ger jeg ik­ke tid på. Jeg kan brok­ke mig til dom­me­ren på ba­nen, og så kan jeg snak­ke med ham eft er­føl­gen­de, men sket er sket, « lød det fra Brøndby- træ­ne­ren, der var skuff et over, hvad han så fra sit hold.

Ved et par lej­lig­he­der slog Tho­mas Frank ar­me­ne ind til si­den i ærg­rel­se.

» Vi ram­mer ik­ke vo­res ni­veau. Jeg sy­nes ik­ke, vi har kva­li­tet nok på bol­den, vi smi­der for man­ge let­te bol­de væk og ta­ger for dum­me be­slut­nin­ger. Og så mang­le­de der ag­gres­si­vi­tet i vo­res pres­spil. Vi kom­mer ik­ke ind og mær­ker dem, og så gi­ver vi et par nem­me mål væk, « lød det

æste op­ga­ve for Brøndby N og Frank i Su­per­liga­en er hjem­me mod OB næ­ste søn­dag, mens AGF skal en tur til Vi­borg.

Jeg øn­ske­de in­der­ligt at be­ta­le til­hæn­ger­ne tilbage for den enor­me støt­te, de har gi­vet mig. Det er ret stort, at slå Brøndby, ik’?

Ma­te Vatsadze

AGFs Ma­te Vatsadze gjor­de i den grad Da­ni­el Ag­ger rundt­os­set ved sin 1- 0- scor­ing. Først løb Vatsadze fra den dan­ske lands­holds­spil­ler, der­ef­ter chip­pe­de han bol­den over ho­ve­d­et på en Ag­ger i til­ba­ge­løb – og til sidst ud­pla­ce­re­de han sten­sik­kert Lukas Hra­decky. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.