Drøm­mestart for AGF

BT - - SUPER LIGA -

EF­TER EN SÆ­SONS FRA­VÆR trå­d­te AGF i går tilbage i Su­per­liga­en. Og hvad er me­re op­lagt end at be­gyn­de en ny æra med en 2- 1- sejr over ær­ke­ri­va­ler­ne fra Brøndby.

Al­le­re­de eft er ot­te mi­nut­ter fi k de tro­fa­ste og hungren­de til­hæn­ge­re på Ce­res Park et mål at glæ­de sig over. Pu­bli­kums­dar­lin­gen Ma­te Vatsadze med det de­li­ka­te kæ­le­navn ’ Bød­len fra Tbi­li­si’, pas­se­re­de sik­kert Hra­decky eft er en tæm­ning, hvor Brøndby- lej­ren ap­pel­le­re­de for hånd på bol­den. Jens Maa­es fl øjte for­blev dog tavs.

Og ge­ne­relt var det hjem­me­hol­det, der var far­ligst i før­ste halv­leg, mens Brøndby lidt fe­brilsk led­te eft er spil­let. Men når man ik­ke selv kan, er det be­lej­ligt at få en ud­lig­ning ser­ve­ret eft er en bom­mert i AGF- de­fen­si­ven. Te­emu Puk­ki brag­te ba­lan­ce i regn­ska­bet kort før pau­sen.

I an­den halv­leg var det igen AGF og Vatsadze, der kom blæ­sen­de fra start, da den træf­sik­re ge­or­gi­er igen vi­ste Su­per­liga- klas­se og spar­ke­de eu­fori­en tilbage på læg­ter­ne og si­de­linj­en, hvor Mor­ten Wieg­horst kun­ne fejre si­ne før­ste Su­per­liga- po­int som AGF- træ­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.