Su­per­ta­lent i tæn­ke­boks

OBs Ras­mus Falk har kon­trak­t­ud­løb næ­ste som­mer – og der er in­ter­es­se for U21- lands­holdspro­fi len fra fl ere ste­der, af­slø­rer han selv

BT - - SUPER LIGA - SPE­KU­LA­TIO­NER Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ bt. dk Fo­to: Frank Ci­li­us

I eft er­hån­den fl ere sæ­so­ner har der væ­ret ryg­ter og snak om Ras­mus Fal­ks frem­tid i OB. Her­hjem­me er FCK og Brøndby ble­vet sat i for­bin­del­se med den væv­re OB- drib­ler, mens Ajax er ble­vet nævnt i ud­lan­det.

Mod Ho­bro vi­ste Falk, hvad han kun­ne. Han var skel­sæt­ten­de, di­ri­ge­ren­de og ik­ke mindst scoren­de. Midt i et trans­fer­vin­due og med kon­trak­t­ud­løb næ­ste som­mer kun­ne han ik­ke ha­ve gjort bed­re re­k­la­me for sig selv.

Ho­ved­per­so­nen selv for- tæl­ler, at klub­ber fra bå­de Tyr­ki­et og Rusland har meldt sin in­ter­es­se. Men Ras­mus Falk un­der­stre­ger sam­ti­dig og­så, at han ik­ke vil af sted for en­hver pris.

» Det kom­mer an på, hvor til­bud­det kom­mer fra. Der har væ­ret no­get fra ste­der, hvor jeg har tænkt, at det ik­ke er li­ge nu i kar­ri­e­ren. Der er in­gen tvivl om, at jeg er et sted, hvor jeg ik­ke sy­nes, det er så in­ter­es­sant at kun­ne kom­me til den rus­si­ske el­ler tyr­ki­ske liga. Det kan væ­re, det ven­der om fem år, men li­ge nu vil jeg ger­ne se, om der kom­mer no­get me­re spæn­den­de end OB. Og det snak­ker jeg med min agent og far om, « si­ger Falk.

Er det ud­lan­det el­ler kun­ne du lok­kes af en an­den dansk klub?

Er der tik­ket et opkald ind fra din tid­li­ge­re OB- chef Tro­els Bech ( sport­s­di­rek­tør i Brøndby, red.)?

» Nej, det er der ik­ke, « si­ger Falk af­vi­sen­de med et smil.

Fal­ks nye chef Kent Ni­el­sen er op­ti­mi­stisk, når det kom­mer til at be­hol­de den of­fen­si­ve pro­fi l.

» Det lig­ger hver­ken i mi­ne el­ler hans hæn­der. Kom­mer det rig­ti­ge til­bud, er det så­dan, det er. Jeg har prø­vet det så man­ge gan­ge. I Aal­borg solg­te vi en pro­fi l næ­sten hver halv­sæ­son, « si­ger Kent Ni­el­sen og til­fø­jer:

» Men jeg kan og­så sag­tens se, at det kan væ­re en mu­lig­hed at for­læn­ge med Falk, når trans­fer­vin­du­et er ov­re. Jeg kan godt se ham ud­vik­le sig i OB. «

1- 0 Ras­mus Fester­sen ( 23.), 2- 0 Mat­hi­as Gre­ve ( 66.), 3- 0 Ras­mus Falk ( 83.) Jør­gen Daug­b­jerg ( 4)

7.797 på Tre­for Park i Oden­se

In­teres­sen for Ras­mus Falk er nok ik­ke ble­vet min­dre, ef­ter han stor­spil­le­de i OBs sejr over Ho­bro.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.