Bed­ste AGF- kamp i åre­vis

BT - - SUPER LIGA -

AGF- spil­ler­ne jub­ler ef­ter sej­ren over Brøndby. Iføl­ge BTs fod­bol­d­eks­pert og tid­li­ge­re AGF- træ­ner, Pe­ter Sø­ren­sen, var det hol­dets bed­ste ind­sats i åre­vis.

Fo­to: Hen­ning Bagger

AGFS SEJR OVER Brøndby var hol­dets bed­ste præ­sta­tion i åre­vis. Fak­tisk den bed­ste – med bol­den – si­den eft er­å­ret 2012 for at væ­re me­re præ­cis. Kom­bi­na­tions­spil­let fun­ge­re­de godt op ad ba­nen, de lyk­ke­des med at spil­le sig for­nuft igt frem over ba­nen og og­så kom­me til af­slut­nin­ger med kva­li­tet. Det var en me­get po­si­tiv over­ra­skel­se at se et AGF- hold, hvis trup næp­pe er helt på plads end­nu, le­ve­re en så god præ­sta­tion mod et hold, som na­tur­lig­vis er spå­et en en­de­lig me­dal­je­pla­ce­ring.

AGF må nem­lig ha­ve væ­ret i tvivl in­den den kamp. De har nok tænkt, at nu skul­le de op mod det hold, der var næst­bedst i for­å­ret, og som for­ment­lig var ble­vet bed­re. Ud­for­drin­gen bli­ver næ­sten ik­ke stør­re, og man kun­ne da godt fo­re­stil­le sig, at nog­le i de­res stille sind hav­de gå­et og tænkt: ’ Hvor galt kan det gå?’.

De kom ik­ke ale­ne hæ­der­ligt, men over­ra­sken­de fl ot igen­nem den før­ste kamp med en sejr. Det har væ­ret en me­get stor for­løs­ning ef­ter et år i hel­ve­de. FOR AGF BE­TY­DER det og­så no­get at få en af de svæ­re hjem­me­ba­ne­sej­re, men det be­ty­der end­nu me­re at væ­re tilbage i Su­per­liga­en og ik­ke mindst vin­de over Brøndby, for­di der er det sær­li­ge for­hold de to klub­ber imel­lem.

Jeg sy­nes ik­ke, at det var ufortjent, at AGF vandt. Slet ik­ke. Man så ik­ke me­get sam­men- hæn­gen­de spil fra Brøndby. De spil­le­de lang­somt, og det vir­ke­de bå­de lidt mod­løst, rå­d­vildt og med man­ge upro­vo­ke­re­de fejl. Ser vi bort fra de sid­ste fem pa­ni­ske mi­nut­ter, hvor et­hvert hold uan­set kva­li­tet kan kom­me til at tryk­ke på i des­pe­ra­tio­nen eft er at ud­lig­ne, var det kun eft er de­fen­si­ve AGF- fejl, at Brøndby til­spil­le­de sig no­get. Dem la­ve­de AGF da og­så en hel del af. DET VAR OVER­RA­SKEN­DE, at Brønd­bys spil ik­ke sad bed­re, for det er ik­ke no­get nyt hold. Det er et hold, som i for­å­ret præ­ste­re­de fi nt. Men det, de le­ve­re­de i går, var me­get langt fra det ni­veau. Det var en skuff en­de præ­sta­tion.

An­det­steds kom Kent Ni­el­sen godt fra start i sin OB- de­but. Stil­for­an­drin­gen lig­ger i at for­sø­ge at spil­le bol­den frem ne­de­fra, mens kant­spil­ler­ne bli­ver ek­stremt cen­tre­ren­de. Det gav off en­sivt god dy­na­mik.

Bedst af al­le var Ras­mus Falk. Falk hav­de man­ge fi ne og fi nur­li­ge ak­tio­ner, men og­så solide og mod­ne be­slut­nin­ger i sit spil. Han la­ve­de fi ne as­si­ster og et over­le­gent mål. Hav­de man på for­hånd som ny træ­ner skul­let øn­ske sig no­get i sin før­ste kamp, var det præ­cis det; at man vin­der og var god på bol­den – samt at de spil­le­re, der skal ud­mær­ke sig i kol­lek­ti­vet, lyk­ke­des med det.

OB bli­ver helt klart bed­re. Det var vig­tigt for dem, at Ras­mus Fester­sen var god, for han er ind­hen­tet til at sco­re de mål, som OB i fi re sæ­so­ner har sav­net. Ho­bro var li­ge så tam­me, som man kun­ne for­ud­si­ge. Dog hav­de de al­li­ge­vel to go­de chan­cer. Når man vil ska­be så få chan­cer, som Ho­bro vil, skal de­res chan­cer sæt­tes i mål. Sid­ste år var de net­op go­de til at ud­nyt­te de­res chan­cer. De var så eff ek­ti­ve, at uan­set om de hav­de haft de sam­me spil­le­re i den­ne sæ­son, hav­de de næp­pe kun­net gen­ta­ge en så­dan ud­nyt­tel­ses­pro­cent.

Det er svært at se, at de ik­ke kom­mer til at lig­ge og kæm­pe fe­brilsk om at und­gå at en­de sidst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.