Ama­tør fø­rer Bri­tish Open

BT - - SUPER LIGA - SOL­STRÅ­LE­HI­STO­RIE Mor­ten Bjer­re­gaard morh@ sporten. dk jeab@ sporten. dk

Jep­pe Dong Abra­ham­sen Selv i regn og blæst tit­ter sol­strå­le­hi­sto­ri­er­ne frem ved golf­tur­ne­rin­gen Bri­tish Open, der på grund af det vold­som­me vejr er ble­vet for­sin­ket en dag.

Tag for ek­sem­pel den ame­ri­kan­ske gol­f­ko­met, 21- åri­ge Jor­dan Spieth. Med en tred­je run­de i 66 slag, seks slag un­der par, ind­ta­ger han fjer­de­plad­sen før sid­ste run­de og spil­le­de sig der­med i en gyl­den po­si­tion til at vin­de sin tred­je Ma­jor- tur­ne­ring i år. En be­drift, Ben Ho­gan var den se­ne­ste til at præ­ste­re i 1953.

El­ler hvad med Marc Lei­s­h­man, au­stra­li­e­ren, der i al hast måt­te træk­ke sig fra årets Ma­sters i april, da hans ko­ne plud­se­lig blev al­vor­ligt syg, lagt i kun­stig ko­ma og kun spå­et fem pro­cents chan­ce for over­le­vel­se? Hans 64 slag var gårs­da­gens bed­ste og brin­ger ham tre slag fra fø­rer­bol­den.

Sol­strå­le­hi­sto­ri­en over dem al­le er dog Paul Dun­ne. Den 22- åri­ge irer er nem­lig den før­ste ama­tør si­den 1927 til at fø­re tur­ne­rin­gen ef­ter de før­ste 54 hul­ler. Dun­ne, der måt­te igen­nem kva­lif­ka­tio­nen for at slip­pe igen­nem nå­leø­jet til St. An­drews, gik tred­je run­de i 66 slag og de­ler før­ste­plad­sen sam­men med vin­de­ren fra 2010, Lou­is Oost­hu­izen, og au­stra­li­e­ren Ja­son Day.

Hvor­for ik­ke?

Den se­ne­ste ama­tør til at vin­de Bri­tish Open var Bob­by Jones i 1930. In­gen ama­tør har vun­det en Ma­jor- tur­ne­ring si­den 1933, men hi­sto­ri­en skræm­mer ik­ke Paul Dun­ne.

» Jeg kan ik­ke se, hvor­for en ama­tør ik­ke skal kun­ne vin­de en Ma­jor- tur­ne­ring. Jeg er me­re end i stand til at no­te­re mig for de slag, der skal til for at vin­de, hvis de an­dre ik­ke spil­ler op til de­res bed­ste, « si­ger Paul Dun­ne iføl­ge BBC.

Dun­ne og Oost­hu­izen ta­ger hul på da­gens sid­ste run­de kl. 14.30, 10 mi­nut­ter ef­ter Ja­son Day og Jor­dan Spieth.

» Jeg går ind til sid­ste run­de med mas­ser af selv­til­lid og tryg­hed, hvil­ket fri­gør mig en smu­le til at ta­ge lidt ek­stra chan­cer, « ly­der det fra Jor­dan Spieth iføl­ge BBC.

Paul Dun­nes da­ge som ama­tør lak­ker nok mod en­den, ef­ter han fø­rer Bri­tish Open før sid­ste run­de. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.