Sven­ske stjer­ner del­ta­ger i stor dansk golf­tur­ne­ring

BT - - SUPER LIGA - STJER­NE­STØV Ron­ni Bur­kal Ni­el­sen ro­ni@ sporten. dk

To af Sve­ri­ges bed­ste gol­f­spil­le­re, Ro­bert Karls­son og Pe­ter Han­son, har tak­ket ja til at del­ta­ge i den dan­ske tur­ne­ring ’ Ma­de in Den­mark’ i au­gust.

» Jeg ser frem til at spil­le Ma­de in Den­mark i år. Jeg har hørt så me­get godt om tur­ne­rin­gen, så det bli­ver en for­nø­jel­se at kom­me til Dan­mark og op­le­ve den, « si­ger 45- åri­ge Ro­bert Karls­son, der er den mest vin­den­de sven­sker på Eu­ro­pa Tou­ren med 11 sej­re, i en pres- se­med­del­el­se, som ’ Ma­de in Den­mark’ har of­fent­lig­gjort.

» Jeg spil­le­de i Him­mer­land på Chal­len­ge Tour, så det bli­ver sjovt at kom­me tilbage og spil­le Ma­de in Den­mark, « si­ger Pe­ter Han­son.

Ud over de to sven­ske stjer­ner har den eu­ro­pæ­i­ske Ry­der Cup- kap­ta­jn, Dar­ren Clar­ke samt Mark War­ren meldt de­res an­komst blandt de uden­land­ske del­ta­ge­re. Blandt dan­sker­ne er der stor del­ta­gel­se med Tho­mas Bjørn, Thor­b­jørn Ole­sen, Sø­ren Kjeldsen, An­ders Hansen, Sø­ren Hansen, Mor­ten Ørum Mad­sen, Lucas Bjer­re­gaard og Las­se Jen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.