Par­tyBets købt af ame­ri­kansk fi rma

BT - - DANMARKS SPORT SAVIS -

En af ak­tø­rer­ne på det dan­ske mar­ked får ame­ri­kan­ske eje­re. Der er ta­le om Par­ty Bets, som er en del af Bwin. par­ty , som nu er ble­vet købt af ri­va­len 888 Hol­ding for in­tet min­dre end 9,6 mil­li­ar­der kro­ner.

Med i Bwin. par­ty er og­så - som de fl este nok har gæt­tet - og­så Bwin, som for år tilbage var en af de stør­re ak­tø­rer på det dan­ske mar­ked, men som eft er mo­nopo­lets fald i 1. ja­nu­ar 2012 trak sig fra Dan­mark og over­lod sce­nen til Par­ty Bets.

Det er spe­ci­elt sports­bet­ting­de­len, som 888 er me­get in­ter­es­se­re­de i - da 888 selv er stær­ke på po­ker­fron­ten - og alt­så værd at be­ta­le de man­ge mil­li­ar­der for.

Hvad det kom­mer til at be­ty de for Dan­mark, er end­nu uvist. Bwin. par­ty har holdt me­get lav pro­fi l i Dan­mark, si­den mo­nopo­let blev brudt, og den kom­men­de tid må vi­se, om det æn­drer sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.