SPOT PRO­BLE­MET AL­LE­RE­DE I BØR­NE­HA­VEN

BT - - SUNDHED -

Hvert fem­te barn i førsko­le­al­de­ren har ast­ma, mens det i lan­dets sko­le­klas­ser er hvert 10. barn, der må slås med lun­ge­syg­dom­men. Og det er for man­ge, me­ner di­rek­tør for Lun­ge­for­e­nin­gen An­ne Brandt.

Hun op­for­drer der­for til, at der skal sæt­tes ind tid­li­ge­re for at op­da­ge sva­ge lun­ger hos børn. F. eks. at læ­re­re og pæ­da­go­ger al­le­re­de i bør­ne­ha­ver og sko­ler er op­mærk­som­me på tegn, der kan ty­de på ned­sat lun­ge­funk­tion.

» Jeg vil­le ger­ne ha­ve, at man i bør­ne­ha­ver­ne spot­ter de børn, der har pro­ble­mer, f. eks. hvis der er et barn, der al­tid vil bæ­res, når man skal på sko­v­tur. Det skal vi re­a­ge­re på, « si­ger An­ne Brandt.

Pas­siv ryg­ning

Iføl­ge Dansk Bør­ne­Ast­ma Cen­ter og Dan­marks Lun­ge­for­e­ning er ast­ma den mest al­min­de­li­ge år­sag til, at børn ind­læg­ges akut. Ast­ma er des­u­den tredoblet i de se­ne­ste 30 år.

Ryg­ning er den vig­tig­ste mil­jø­fak­tor, som man ved øger ri­si­ko­en for ast­ma. Og der­for skal der og­så sta­dig væ­re fo­kus på, at børn ik­ke be­gyn­der at ry­ge, me­ner An­ne Brandt;

» Vi skal sta­dig ar­bej­de på at for­hin­dre ry­ge­start, så un­ger­ne ik­ke be­gyn­der at ry­ge som 14- åri­ge, « si­ger hun.

Pas­siv ryg­ning kan og­så fø­re til ned­sat lun­ge­ka­pi­ci­tet, li­ge­som det er be­vist, at ryg­ning un­der gravi­di­tet fø­rer til, at bar­net fø­des med ned­sat lun­ge­ka­pa­ci­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.