Vin­de­ner­gi ko­ster

BT - - DEBAT -

VIN­DE­NER­GI

Poul Ve­ber Fin­nedal

København S Vin­de­ner­gi ko­ster en gen­nem­snits­fa­mi­lie på to voks­ne og to børn me­re end 1.000 kro­ner ek­stra på el­reg­nin­gen år­ligt.

Iso­le­ret set er vind ik­ke dyrt, men der skal tra­di­tio­nel­le kraft vær­ker til at dæk­ke vin­den af, når det ik­ke blæ­ser.

I Dan­mark har vi et ba­ck­up­sy­stem, ba­se­ret på ter­misk ener­gi - kul, bio­mas­se og gas. Det har en mas­siv over­ka­pa­ci­tet og le­ve­rer el til Dan­mark, når det er vindstil­le. Den mas­si­ve over­ka­pa­ci­tet ko­ster.

Me­get fj ern­var­me pro­du­ce­res ved at ud­nyt­te over­skud­s­var­men fra al­min­de­lig el­pro­duk­tion. På nær når kil­den til el er vind. Så skal der pro­du­ce­res ek­stra var­me.

Det kan godt væ­re, at vind­møl­ler iso­le­ret set er en bil­lig må­de at pro­du­ce­re ener­gi på. Men da vind er en usta­bil kil­de til ener­gi, ko­ster dens ind­pas­ning i det dan­ske ener­gi­sy­stem kas­sen. Jo me­re vind­kraft , des stør­re bli­ver af­stan­den mel­lem, hvad tra­di­tio­nel­le kraft vær­ker rent fak­tisk pro­du­ce­rer og hvad de kan pro­du­ce­re. Ek­strapri­sen for vind­kraft bli­ver stør­re og stør­re over tid.

Mod­sat det of­fi ci­el­le Dan­marks for­sik­rin­ger.

EF­TER­LØN

Poul Ve­ber Fin­nedal

København S Nu bli­ver der igen ras­let med sab­len ved­rø­ren­de langt ar­bejds­liv med neds­li­den­de ar­bej­de og tid­li­ge­re dif­fe­ren­ti­e­ret pen­sions­al­der.

Var det ik­ke Svend Auken, der i 70’ er­ne ind­før­te eft er­løn­nen net­op for neds­lid­te ar­bej­de­re?

Ge­nind­før dog igen eft er­løn­nen fra 60 år og be­ting, at man f. eks. skal ha­ve væ­ret i en ar­bejds­løs­heds­kas­se i 10 år, og ik­ke fuldt med­lem af en fag­for­e­ning, som jo er hund­e­dyrt.

Og man kun­ne må­ske la­de en læ­ge­un­der­sø­gel­se af­gø­re, om man er neds­lidt. Må­ske med fort­lø­ben­de un­der­sø­gel­ser.

Hvad gør vi, når det ik­ke blæ­ser?

Fo­to: Bri­an Berg­mann

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.