GOD­DAG TIL FOL­KE­TIN­GET HVAD BLI­VER DIN OP­GA­VE PÅ BOR­GEN?

BT - - DEBAT -

Jeg vil for­sø­ge at skub­be ved den kul­tur, som har skabt et me­get fast­låst po­li­tisk bil­le­de. Vi skal gen­tæn­ke de­mo­kra­ti­et og spør­ge, hvor­dan vi kan be­gyn­de at ind­dra­ge og in­vol­ve­re langt fl ere men­ne­sker. Jeg kom­mer fra de­sign­ver­de­nen, hvor man skal tur­de tæn­ke ud af bok­sen, og det er en af de er­fa­rin­ger, jeg kom­mer med. Jeg tør sæt­te spørgs­måls­tegn og fi nde in­nova­ti­ve løs­nin­ger. Jeg har ik­ke en hi­sto­rie i ung­doms­par­ti­er­ne, men en lang er­hvervskar­ri­e­re bag mig, og den vi­den kom­mer med ind på Bor­gen.

RAS­MUS NORDQ­VIST Nyvalgt fol­ke­tings­med­lem, Al­ter­na­ti­vet. Iværk­sæt­te­ri- og er­hvervsord­fø­rer. 40 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.