Tanks­kib ram­te Sve­ri­ge- fær­ge

Nat­ten til i går kol­li­de­re­de Ste­na Jut­lan­di­ca med med et tanks­kib fyldt med brænd­stof

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen Elisa­beth Thi­is elth@ bt. dk niep@ bt. dk

Nat­ten til i går kl. 02.21 modt­og den sven­ske kystvagt et alarmopkald. Et tanks­kib var stødt ind i en fær­ge med 536 pas­sa­ge­rer ved øen Vin­ga ud for Gøte­borg i Sve­ri­ge.

Fær­gen Ste­na Jut­lan­di­ca var på vej fra Fre­de­riks­havn, da der plud­se­lig kort før ind­sej­lin­gen til Gøte­borg lød et vold­somt brag.

» Det ryste­de, og der lød en høj, me­tal­lisk lyd. Det føl­tes som om, vi blev ramt af no­get, og fær­gens sejl­ret­ning blev æn­dret, « si­ger 44-åri­ge Jo­nat­han Sved­myr til den sven­ske avis Aftonbladet.

Han var med sin ko­ne og tre børn på vej hjem ef­ter en fe­rie i Dan­mark, da de li­ge­som man­ge an­dre pas­sa­ge­rer om bord – her­i­blandt man­ge dan­ske­re - blev væk­ket af et vold­somt brag. Ko­nen bad straks Jo­nat­han Sved­myr om at le­de ef­ter red­nings­ve­ste og lo­ka­li­se­re red­nings­bå­de­ne.

» Det var al­vor. Min for­nem­mel­se er, at det kun­ne væ­re endt helt galt, « si­ger han til avi­sen.

Tog vand ind

Iføl­ge sel­ska­bet bag fær­gen, Ste­na Li­ne, var der ta­le om ’ en vold­som kol­li­sion’, der hel­dig­vis ik­ke før­te til no­gen ska­de på pas­sa­ge­rer­ne. Tanks­ki­bet flæn­se­de der­i­mod et stort hul i si­den på fær­gen, der be­gynd­te at ta­ge vand ind.

Men på trods af sam­men­stø­det kun­ne fær­gen ef­ter en kort pau­se sej­le ind i hav­nen i Gøte­borg som plan­lagt.

Ste­na Jut­lan­di­ca bli­ver nu un­der­søgt for ska­der i Gøte­borg Havn. Dyk­ke­re var søn­dag i van­det for at kort­læg­ge ska­der­ne un­der van­d­over­fla­den, og eks­per­ter har li­ge­le­des un­der­søgt ska­der over vand­linj­en og år­sa­ger til kol­li­sio­nen.

Iføl­ge Jes­per Wal­ter­s­son, kom­mu­ni­ka­tions­chef hos Ste­na Li­ne, er det end­nu for tid­ligt at gi­ve no­gen skyl­den el­ler for­kla­re, hvad som lig­ger til grund for ulyk­ken.

» Vi kan ik­ke gæt­te om grun­den til ulyk­ken end­nu. Det vil­le ik­ke væ­re rig­tigt, « si­ger han til BT.

Tanks­ki­bet lig­ger nu i Rivöfjor­den, og på grund af stærk blæst var det først søn­dag om­kring mid­dag mu­ligt for dyk­ke­re at gå i gang med en grun­dig un­der­sø­gel­se af ski­bet og de tek­ni­ske for­hold.

Tanks­ki­bet var la­stet med 12.000 ton die­sel og ben­zin, og den sven­ske kystvagt op­ly­ser til BT, at der ik­ke er sket no­get olieud­s­lip i ha­vet i for­bin­del­se med kol­li­sion.

Jo­nat­han Sved­myr og fa­mi­li­en for­tæl­ler til Aftonbladet, at de er ryste­de over si­tu­a­tio­nen, der ef­ter­lad­te pas­sa­ger­fær­gen med et stort hul i skro­get, hvor man kun­ne kig­ge di­rek­te ind til bil­dæk­ket. Og da fa­mi­li­en kør­te fra bor­de, fik de selv syn for sa­gen. » Man blev godt nok svag i knæ­e­ne, da man kør­te for­bi og så det. Og da hav­de man al­le­re­de væ­ret ry­stet i et styk­ke tid, « si­ger Jo­nat­han Sved­myr.

Min for­nem­mel­se er, at det kun­ne væ­re endt helt galt Jo­nat­han Sved­myr, pas­sa­ger

Fo­to: AFP

Ste­na Jut­lan­di­ca fik et stort hul i si­den af skro­get og tog vand ind, ef­ter sam­men­stø­det med tanks­ki­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.