SÅ­DAN LY­DER AN­KLA­GER­NE

BT - - NYHEDER -

Over 30 kvin­der har af­slø­ret næ­sten ens­ly­den­de hi­sto­ri­er om Bill Cos­bys på­stå­e­de over­greb. Her er et lil­le ud­valg: LI­LI BER­NARD ( sku­e­spil­ler): Ef­ter Li­li Ber­nard med­vir­ke­de i ét af de sid­ste af­snit af ’ The Cosby Show’, blev hun an­gi­ve­ligt be­dø­vet og vold­ta­get af Bill Cosby. Bag­ef­ter sag­de ko­mi­ke­ren an­gi­ve­ligt: ’ For mig er du så godt som død. Jeg vil al­drig se dit an­sigt igen’.

JA­NI­CE DI­CK­IN­SON ( eks­mo­del, re­a­li­tys­how­stjer­ne): » Han voldt­og mig i sit ho­tel­væ­rel­se i 1982. Jeg fik en pil­le. Og bag­ef­ter føl­te jeg mig ud­nyt­tet. « VI­CTO­RIA VA­LEN­TI- NO ( eks- Play­boy­mo­del): » Det ske­te i 1970. Han gav mig en pil­le, for­di jeg var nervøs. Bag­ef­ter pres­se­de han mit ho­ved ned i sit skridt. Og se­ne­re vend­te han mig om på ma­ven og ud­nyt­te­de mig.

« JEWEL AL­LI­SON ( ku­e­spil­ler): » Den go­de ame­ri­kan­ske far, vi ken­der fra tv, fin­des ik­ke. Han er et mon­ster. « Al­li­son blev an­gi­ve­ligt be­dø­vet og vold­ta­get un­der et be­søg hjem­me hos Bill Cosby i 1982.

BE­VER­LY JO­HN­SON ( su­per­model): 80er- mo­del­len be­søg­te Bill Cosby for at af­læg­ge prø­ve til ’ The Cosby Show’. Ef­ter en drink føl­te Jo­hn­son sig sløv og rundt­os­set. Hun skreg ad Cosby og kald­te ham en ’ mo­t­her­fuck­er’. Han blev an­gi­ve­ligt ban­ge og fulg­te hen­de til en taxi.

Li­li Ber­nard ( her­over til ven­stre) un­der en pres­se­kon­fe­ren­ce med sin ad­vo­kat Gl­o­ria Al­l­red. Og eks- mo­del og re­a­li­tyskuespiller Ja­ni­ce Di­ck­in­son er to af de tal­ri­ge kvin­der, der an­kla­ger Bill Cosby for voldtægt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.