Ter­r­or­an­greb

Selv­mord­s­bom­ber har dræbt mindst 30 per­so­ner i Tyr­ki­et

BT - - NYHEDER - Tho­mas Nørgaard Andersen og Chri­sti­na Nord­vang Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Det var ræd­sels­ful­de sce­ner, der i går ved mid­dags­tid ud­spil­le­de sig ved et kul­tur­cen­ter i den ty rki­ske by Suruc, der lig­ger nær græn­sen til det bor­ger­krigs­hær­ge­de Sy­ri­en.

En selv­mord­s­bom­ber hav­de ud­løst si­ne eks­plo­si­ver, hvil­ket skab­te død og ka­os i og om­kring kul­tur­cen­tret.

Mindst 30 men­ne­sker mi­ste­de li­vet, og fl ere end 70 blev bragt på ho­spi­ta­let med kvæ­stel­ser.

Fle­re øjen­vid­ner for­tæl­ler til in­ter­na­tio­na­le me­di­er, at li­ge­ne lå spredt rundt om­kring i en nær­lig­gen­de park, mens for­vir­re­de ci­vi­le løb rundt blandt red­nings­folk, der for­søg­te at hjæl­pe of­re­ne.

» Bør­ne­ne skreg. Al­le folk skreg og løb rundt. Al­le var i pa­nik, men prø­ve­de at hjæl­pe, « si­ger øjen­vid­net Er­han Su­ba­si til CNN.

Har ven­tet et an­greb fra IS

Den sven­ske po­li­ti­ker Evin Ce­tin var til ste­de i Suruc, da eks­plo­sio­nen ske­te. Hun for­tæl­ler til SVT Nyhe­ter, at » li­ge­ne lå spredt over he­le om­rå­det « for­an kul­tur­cen­tret.

Tyr­ki­ske myn­dig­he­der mistæn­ker den mi­li­tan­te ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion Is­la­misk Stat ( IS) for at stå bag bom­be­an- gre­bet, og det over­ra­sker ik­ke Evin Ce­tin, der for­tæl­ler, at IS er ble­vet pres­set ud af græn­se­om­rå­det mel­lem Sy­ri­en og Tyr­ki­et.

» Man ven­te­de egent­lig ba­re på, at IS skul­le slå tilbage, og kul­tur­cen­tret er stra­te­gisk vig­tigt for nød­hjælps­ar­bej­det, der fo­re­går i græn­se­by­en Ko­ba­ne, « si­ger Evin Ce­tin til SVT Nyhe­ter.

Dræb­te vil­le genop­byg­ge

Gårs­da­gens eks­plo­sion fandt sted, mens un­ge ak­ti­vi­ster delt­og i en kon­fe­ren­ce i kul­tur­cen­tret om den sy­ri­ske by Ko­ba­nes genop­byg­ning.

Fle­re af de dræb­te og sår­e­de er un­ge kur­de­re, der ar­bej­de­de for at genop­byg­ge Ko­ba­ne, der lig­ger små ti ki­lo­me­ter fra Suruc.

Den vig­ti­ge kur­disk- sy­ri­ske græn­se­by blev øde­lagt i den tid, hvor net­op Is­la­misk Stat hav­de kon­trol med den. Is­la­misk Stat har ik­ke selv på­ta­get sig skyl­den for man­da­gens an­greb.

Bør­ne­ne skreg. Al­le folk skreg og løb rundt. Al­le var i pa­nik, men prø­ve­de at hjæl­pe

Øjen­vid­ne til CNN

Fo­to: Epa

Mindst 30 blev dræbt, da en selv­mord­s­bom­ber ud­lø­ste sin bom­be ved et kul­tur­cen­ter i by­en Suruc i Tyr­ki­et i går. Det for­modes, at det er ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen IS, der står bag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.