Ma­ta­dor el­ler Bar­na­by. Bør DR og TV2 sen­de uden­land­ske tv- se­ri­er og film? Ja, det ska­ber kul­tu­rel for­stå­el­se

BT - - DEBAT - JAKOB STEGELMANN For­fat­ter og DR- re­dak­tør

DET ER HELT klart en del af pu­blic ser­vi­ce, at brin­ge det, der fi ndes i ver­den af fi ktion og do­ku­men­tar. Jeg ser fi lm og tv- se­ri­er fra al­le mu­li­ge lan­de, og jeg kan ik­ke se po­in­ten i, at vi skal ha­ve en kul­tur, der kun in­ter­es­se­rer sig for det, vi selv la­ver. Det er ik­ke in­ter­es­sant, hvor kul­tu­ren er la­vet, men hvad den in­de­hol­der. Selv­føl­ge­lig er det in­ter­es­sant med Ma­ta­dor og nye tv- se­ri­er, som fo­re­går i København og hand­ler om dan­sker­nes hver­dag, men det af­gø­ren­de er den rig­ti­ge blan­ding.

VI HAR NOG­LE ud­mær­ke­de prin­cip­per om mad. Når man er ved Lam­mefj or­den, så spi­ser man de frem­ra­gen­de grønt­sa­ger, de frem­stil­ler der. Og i Frankrig spi­ser vi de­res lo­ka­le og fri­ske sneg­le. Det sam­me prin­cip gæl­der ik­ke for kul­tu­ren. Den kan la­ves og ind­ta­ges hvor som helst. Og hvis vi skal ska­be en stør­re for­stå­el­se mel­lem kul­tu­rer, bør vi få ind­blik i de ting, an­dre lan­de la­ver.

JEG HAR RESPEKT for de kom­merci­el­le ka­na­ler og plat­for­me, men i et lil­le land som Dan­mark må vi ba­re kon­sta­te­re, at vi gang på gang ser de kom­merci­el­le spil­le­re sor­te­re alt fra, der ik­ke fungerer 100 pro­cent sik­kert på for­hånd. Det gæl­der bi­o­gra­fer­ne, i tv og strea­m­ing- tje­ne­ster­ne. Der­for vil der al­tid i min­dre lan­de væ­re brug for, at vi får et bre­de­re ud­bud, som ser­ve­res på an­dre be­tin­gel­ser. Det kom­merci­el­le sy­stem er for­sig­tigt og fan­ta­si­løst. Der­for er der brug for ek­sem­pel­vis DR, som vi­ser ap­pe­tit­væk­ken­de tv, som be­ta­lings­ka­na­ler­ne ik­ke tur­de brin­ge. Pro­ble­met er, at de ik­ke brin­ger det i før­ste om­gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.