S- for­mand i med­vind – og hvad så nu?

BT - - DEBAT - hec

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes nye for­mand Met­te Fre­de­rik­sen kan ik­ke kla­ge over væl­ger­nes op­bak­ning i en ny Gal­lup- må­ling fo­re­ta­get for BT. 56 pro­cent af væl­ger­ne me­ner, at Fre­de­rik­sens mu­lig­he­der for at bli­ve stats­mi­ni­ster eft er næ­ste valg end stør­re end Lars Løk­ke Ras­mus­sen, der li­ge har sat sig i sto­len. Selv blandt de blå væl­ge­re er der stor til­tro til den tid­li­ge­re be­skæft igel­ses- og ju­stits­mi­ni­ster. 44 pro­cent af dem vur­de­rer, at Met­te Fre­de­rik­sen har go­de mu­lig­he­der for at ryk­ke ind i Stats­mi­ni­ste­ri­et eft er næ­ste valg. NÅR VÆL­GER­NE BLI­VER bedt om at sam­men­lig­ne Fre­de­rik­sen med for­gæn­ge­ren, Hel­le Thor­ning- Sch­midt, er der og­så mas­ser af ro­ser til den nyvalg­te par­ti­for­mand. Hun er den mest tro­vær­di­ge, hun er bedst til at til­træk­ke nye væl­ge­re, og hun kan sam­le par­ti­er­ne i rød blok, ly­der sig­na­let i Gal­lup- må­lin­gen. Sam­ti­dig er der en for­vent­ning om, at Met­te Fre­de­rik­sen vil fl yt­te sit par­ti i en me­re rød ret­ning. Det kan godt væ­re, at Met­te Fre­de­rik­sen umid­del­bart ly­der me­re rød end Thor­ning, men hun kan na­tur­lig­vis ik­ke ustraff et lø­be fra den po­li­tik, der er ble­vet ført de se­ne­ste fi re år. Det vil­le øje­blik­ke­ligt skram­me hen­des tro­vær­dig­hed. Met­te Fre­de­rik­sen har da og­så be­bu­det en kon­struk­tiv sam­ar­bejds­linje over for Løk­ke- re­ge­rin­gen. Lad os hå­be, at hun hol­der fast. MET­TE FRE­DE­RIK­SEN KOM igen­nem et fre­de­ligt for­mands­skift e og ri­der nu på en bøl­ge af for­vent­ning. Met­te Fre­de­rik­sen vil ik­ke mindst bli­ve te­stet på, om hun er i stand til at til­ba­ge­ero­bre nog­le af de man­ge væl­ge­re, der har for­ladt So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne til for­del for Dansk Fol­ke­par­ti. Nu skal der le­ve­res en va­re. Met­te Fre­de­rik­sen skyl­der at for­mu­le­re sit po­li­ti­ske pro­jekt. At de­fi ne­re So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne på ny. Og sam­ti­dig gå eft er ind­fl ydel­sen, når mu­lig­he­den by­der sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.