Nej, det dan­ske sprog er nøg­len

BT - - DEBAT - MET­TE BO­CK Me­di­e­ord­fø­rer, Li­be­ral Al­li­an­ce

DET ER PA­RA­DOKSALT at an­de­len af uden­land­ske pro­duk­tio­ner på pu­blic ser­vi­ce- ka­na­ler­ne, i takt med at me­di­eud­bud­det er ble­vet stør­re, ser ud til at vok­se. Det er et pro­blem, for de bur­de net­op ad­skil­le sig fra be­ta­lings­ka­na­ler­ne. Må­den, de kan ad­skil­le sig på, er ved at sik­re et so­lidt ud­bud af dansk­spro­get ind­hold, og det er et pro­blem, at de pro­gram­mer for­svin­der på be­kost­ning af uden­land­sk tv. Selv­føl­ge­lig skal de ik­ke kun sen­de dansk ind­hold, men pa­ra­dok­set er, at det dan­ske ind­hold ser ud til at vi­ge plad­sen for det in­ter­na­tio­na­le.

KRA­VET TIL PU­BLIC ser­vi­ce- ka­na­ler­ne er det sam­me i dag som for 15 år si­den. Der­for for­står jeg ik­ke, hvor­for det i dag er nød­ven­digt at brin­ge fl ere in­ter­na­tio­na­le se­ri­er. Be­ta­lings­ka­na­ler­ne kan sag­tens op­fyl­de det be­hov. Vi må spør­ge os selv, hvor man­ge ka­na­ler skal DR i det he­le ta­get ha­ve? De si­ger, at ka­na­ler­ne skal sam­le be­folk­nin­gen, men i vir­ke­lig­he­den bli­ver al­le ka­na­ler­ne små, luk­ke­de forum­mer for hver sin må­l­grup­pe. Man­ge ka­na­ler sam­ler ik­ke.

FREM­TI­DEN HED­DER, AT dan­sker­ne selv vil væl­ge, hvad de vil se og hvor­når de vil se det. Der­for fo­re­slår vi at af­skaff e tvangs­li­cen­s­ord­nin­gen til for­del for et min­dre stats­ligt be­løb til DR og en fri­vil­lig abon­ne­ments­ord­ning. Vi har DR, for­di de skal løft e dét, det kom­merci­el­le mar­ked ik­ke løft er – det er ek­sem­pel­vis det dansk­spro­ge­de. Det skal vi sik­re, for­di vi er et lil­le land. Så DR skal væ­re slan­ke­re og me­re dansk- fo­ku­se­ret. De øv­ri­ge ka­na­ler løft er det an­det.

JAKOB STEGELMANN

MET­TE BO­CK

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.