BE­VAR DOG DE DAN­SKE KY­STER ’’

Dan­ske ky­ster skal ik­ke pla­stres til i be­ton og util­gæn­ge­ligt liebha­ve­ri. Byg af­må­lt og i pagt med na­tu­ren

BT - - DEBAT -

Po­li­tisk på­lands­vind tru­er det dan­ske kyst­land­skab. Hvis man vel at mær­ke er af den hold­ning, at ny­byg­ge­ri af liebha­ver­ka­li­ber el­ler ho­tel­fa­ca­der er en trus­sel. Og nej, det hand­ler hver­ken om fæst­nings­vær­ker el­ler sik­ring mod den men­ne­ske­li­ge ar­mod, man ser ud­spil­le sig på græ­ske stran­de i dis­se må­ne­der, selv­om man gi­vet­vis sag­tens kun­ne stam­pe en for­ta­ler el­ler to op for en 7.000 ki­lo­me­ter lang græn­se­bom, som den dan­ske kyst­linje stræk­ker sig over. SÅ KUN­NE MAN sid­de der og kig­ge ud. Ak­ku­rat som så man­ge af os har gjort på som­mer­desti­na­tio­ner­nes fe­ri­e­resorts. Hvor man kan bu­re sig in­de all in­clu­si­ve en uge el­ler to. Jeg har selv ta­get tu­ren igen, for­di den er be­kvem, un­ger­ne el­sker det, var­me, pool og af­slap­ning i lange ba­ner. Ukom­pli­ce­ret. BETONBYGGERIETS STENKAST TIL stran­den æn­ser man stort set ik­ke. Set in­de­fra in­tet pro­blem. Om end bus­tu­ren til og fra luft hav­nen lod for­stå, at fl ere har få­et ide­en at in­ve­ste­re i turi­stind­kom­stens linde strøm af skan­di­na­ver på jagt eft er hø­je og sta­bi­le som­mer­tem­pe­ra­tu- rer. Vel in­tet for­gjort i det? Næh, og hvert land si­ne tra­di­tio­ner og skik­ke. Og ik­ke mindst ind­tægts­grund­lag. JEG KAN GODT li­de den go­de ud­sigt. Pa­nora­ma­vue fra før­ste kli­træk­ke ved Vester­ha­vet fi ndes ik­ke bed­re, hvis man er hel­dig at fi nde et le­digt som­mer­hus til le­je med den favorable placering. Svært at kom­me tæt på­med 300 me­ters strand­be­skyt­tel­ses­linje in men­te. Dis­pen­sa­tio­ner, lo­ka­le for­hold, plan­lov, na­tur­be­skyt­tel­ses­lov og strand­be­skyt­tel­se er et vir­var af lov­giv­ning for me­nig­mand at sæt­te sig ind i. Men at vi ik­ke skal byg­ge vo­res stran­de og ky­ster om til ti­vo­li- og be­ton­land­ska­ber, sy­nes der at væ­re ud­bredt enig­hed om. I hvert fald vi­ste en me­nings­må­ling sid­ste år, at ni ud af ti dan­ske­re øn­sker, at de frie og ube­byg­ge­de stran­de skal be­va­res, som vi ken­der dem i dag. AT VEN­DE HJEM fra ud­lands­tu­ren er og­så at ven­de hjem til et sær­ken­de, man kan sæt­te pris på. En gen­ken­de­lig­hed og hund­re­de års fæl­les kamp og lov­giv­ning for, at vi al­le har ret til at fær­des frit langs stran­den uden pri­vat- skil­tets sving udenom. Turis­me som er­hverv har man­ge an- Hvor­dan har I op­le­vet re­spon­sen fra turi­ster­ne an­gå­en­de fl ygt­nin­ge på græ­ske fe­ri­eø­er? sig­ter, og man kan ik­ke un­der­ken­de den græ­ske, span­ske el­ler græ­ske ver­sion. Men man kan sag­tens slå på, at det er at­trak­tivt og salg­bart for dansk turis­me, at man hol­der 300 me­ters af­stand til van­det. VAND­KANTS- DAN­MARK KÆM­PER KAM­PEN for at over­le­ve af­fl yt­ning, bu­tiks­død og ung­dom­men, der ven­der de små lo­kal­sam­fund ryg­gen. Na­tur­lig­vis er der job, om­sæt­ning og en vis til­træk­nings­kraft i som­mer­hu­se, vand­lan­de og ho­tel­ler op og ned langs ky­sten. Men er det det værd? Ik­ke i min na­tio­nal­ro­man­ti­ske op­tik. EKS­PER­TER FRYG­TER FOR re­ge­rings­grund­la­gets in­vi­ta­tion til øget byg­ge­ak­ti­vi­tet ved kyster­ne. At borg­me­stre og byg­her­rer vil sæt­te alt ind på at kom­me først, in­den det bli­ver for me­get med nye re­strik­tio­ner som ene­ste brem­se­klods. In­den for dis­pen­sa­tio­ner­nes ram­mer er der sta­dig mu­lig­hed for, i over­ens­stem­mel­se med den om­lig­gen­de na­tur, at byg­ge med respekt for og i pagt med selv­sam­me. Så man bå­de kan kig­ge ud, men og­så langs stran­de og klit­ter til­træk­ke turi­ster - og os selv - der kan hol­de ud at kig­ge på...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.