Har du pligt til at for­tæl­le per­so­ner nær dig, at de har ta­get på?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl 09.14 TA­GE VA­RE PÅ SIG SELV På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.09 SEL­VER­KEN­DEL­SE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 8.05 MO­TI­VA­TION På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.10

Ja,

det er af­gø­ren­de for at ind­se pro­ble­met

Nej, folk væl­ger selv de­res livs­stil

3.684 stem­mer på bt. dk

MAN­GE FØ­LEL­SER I SPIL

San­dra Lou­i­se Ol­sen

fi ndes én må­de at si­ge det på. Tror det hand­ler om at afl æse, hvem der sid­der over for dig. Det er et spørgs­mål om em­pa­ti og nær­vær over for den, der sid­der der. Der er man­ge fø­lel­ser i for­bin­del­se med over­vægt.

TROR IK­KE DER

Ru­ben René Som­mer

til af en el­ler an­den grund, men sjovt nok er det al­tid dem, der har ’ lidt’ for man­ge ki­lo, der bli­ver for­nær­me­de og ik­ke kan kla­re en kom­men­tar i ny og næ. Krop­pen kan ik­ke skift es ud, og man har kun ét liv, så per­son­ligt har jeg in­gen for­stå­el­se for, hvor­for man ik­ke i det mind­ste ’ prø­ver’ at ta­ge va­re på sig selv.

AL­LE BLI­VER PRIK­KET

Na­tas­hia R. Borg

fl este tyk­ke godt selv ved, den er gal? Mon det er nød­ven­digt at på­pe­ge over for ko­nen, at hun har ta­get 20 kg på?

MON IK­KE DE

Bir­git Pe­ter­sen

man kan ha­ve et godt liv, selv om man er over­væg­tig. Men jeg tror desvær­re, at det bli­ver li­ge­som med ryg­ning, at ar­bejds­gi­ve­re og det off ent­li­ge vil blan­de sig. Hvis man vil ta­be sig, må man selv væ­re mo­ti­ve­ret.

JEG TROR GODT,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.