Lan­der på mi­ni­ste­rens bord

BT - - NYHEDER - Tho­mas Nør­mark Krog tnk@ bt. dk

Skats lang­truk­ne be­hand­ling af Jes­per ’ Ka­si’ Ni­el­sens skat­tesag skal ik­ke gen­ta­ges.

Så­dan ly­der det fra Dansk Fol­ke­par­tis skat­te­o­rd­fø­rer Den­nis Flydt­kjær, ef­ter at der nu er gå­et tre år uden en af­kla­ring i den 46- åri­ge er­hvervs­mands skat­tesag.

» I en så­dan sag, hvor en bor­ger har få­et in­de­fros­set al­le si­ne mid­ler og ejen­de­le, er det ik­ke et rets­sam­fund vær­digt, at der skal gå år med at få af­gjort sa­ger­ne. Jeg skal ik­ke gø­re mig til dom­mer over, hvem der har ret i sel­ve sa­gens sub­stans, men det

Vi kan ik­ke by­de bor­ger­ne at ven­te så læn­ge på at få be­hand­let de­res skat­tesa­ger

er helt uri­me­ligt, at sags­be­hand­lin­gen skal væ­re så lang tid un­der­vejs, « si­ger han.

Den­nis Flydt­kjær, Dansk Fol­ke­par­ti er nu stør­ste par­ti i blå blok. Bur­de I så ik­ke bru­ge je­res styr­ke til at få gjort no­get po­li­tisk ved pro­ble­met med lang sags­be­hand­ling i Skat?

» Jeg er helt enig i, at vi skal bru­ge de man­ge man­da­ter, som vi hel­dig­vis har få­et. Jeg vil da og­så gø­re det klart over for Ven­stres skat­te­mi­ni­ster Karsten Lauritzen, at vi vi ik­ke kan by­de bor­ger­ne at ven­te så læn­ge på at få be­hand­let de­res skat­tesa­ger. «

Ven­stres skat­te­o­rd­fø­rer Lou­i­se Scha­ck El­holm for­tæl­ler til TV2, at hun af prin­cip ik­ke vil gå ind i den kon­kre­te sag, men at tre år er en alt for lang sags­be­hand­lings­tid:

» Det er helt uri­me­ligt, at det skal ta­ge så lang tid at nå en af­gø­rel­se. Nu må Skat ta­ge sig sam­men og få sa­gen af­gjort, « si­ger hun.

Den­nis Flydt­kjær, DF, skat­te­o­rd­fø­rer

Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Dansk Fol­ke­par­tis skat­te­o­rd­fø­rer Den­nis Flydt­kjær vil ha­ve mi­ni­ste­ren til at gø­re no­get ved Skats lange sags­be­hand­ling­sti­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.