Saxo Bank- boss: Det er rysten­de, Skat

BT - - NYHEDER -

Fra top­pen i dansk er­hvervs­liv hag­ler kri­tik­ken nu ned over Skats be­hand­ling af Jes­per ’ Ka­si’ Ni­el­sen.

Saxo Bank- di­rek­tør Lars Sei­er Chri­sten­sen er ry­stet over, at der er gå­et tre år uden en af­kla­ring på skat­tesa­gen. På sin Fa­ce­book- pro­fil skri­ver Sei­er, at Skats be­hand­ling ik­ke er for­e­ne­lig med en rets­stat.

’ En rysten­de be­ret­ning om Ka­si- Jes­pers og hans fa­mi­lies pro­ble­mer med Skat. Som mi­ni- mum må man for­lan­ge, at Skat la­der en dom­mer af­gø­re, om de har hand­let kor­rekt i den­ne sag. At kon­fi­ske­re al­le en fa­mi­lies mid­ler igen­nem 3 år, og så ik­ke rej­se en sag, er ik­ke for­e­ne­ligt med en rets­stat’, skri­ver Lars Sei­er Chri­sten­sen, der i øv­rigt og­så er for­ret­nings­part­ner med Ka­siJes­per. Så­le­des har han af fle­re om­gan­ge skudt store be­løb i End­less Jewel­le­ry.

Ar­kiv­fo­to: Nils Meilvang

Saxo Bank- boss Lars Sei­er kri­ti­se­rer nu Skat for de­res be­hand­ling af Ka­si- Jes­per.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.