Fa­mi­lie til drabs­sig­tet: ’ Vi for­står det ik­ke’

BT - - NYHEDER - Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

’ Det bur­de ik­ke væ­re svæ­re­re end at få ud­le­ve­ret et styk­ke pa­pir med vagt­pla­nen og si­ge: ’ De her per­so­ner var på vagt med hen­de, så de skal af­hø­res’. Læn­ge­re er den ik­ke. Det bur­de den ik­ke væ­re. Så vi sid­der med en fø­lel­se af, at po­li­ti­et be­vidst prø­ver at træk­ke ti­den’.

Så­dan ly­der det fra fa­mi­li­en til den 30- åri­ge sy­geple­jer­ske, der i nu 142 da­ge har sid­det va­re­tægts­fængs­let, sig­tet for at ha­ve ta­get li­vet af tre pa­tien­ter og for­søgt at ta­ge li­vet af en fjer­de un­der en vagt på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus nat­ten til 1. marts.

Fru­stre­re­de

Fa­mi­li­en er især fru­stre­ret, ef­ter at an­kla­ge­ren i sa­gen, ad­vo­ka­tur­chef Je­a­net­te Win­centz Andersen, i sid­ste uge iføl­ge Fol­ke­ti­den­de ud­tal­te til Ritzau, at: ’ Der er ta­le om af­hø­rin­ger af an­sat­te på fle­re for­skel­li­ge af­de­lin­ger på sy­ge­hu­set. Der går et styk­ke tid, før man får over­blik over, hvem der var på vagt. Lø­ben­de får vi at vi­de, at ’ den’ og ’ den’ og­så har væ­ret på vagt, og så skal de og­så af­hø­res’. For iføl­ge fa­mi­li­en til den 30- åri­ge kvin­de er der slet ik­ke ta­le om sær­ligt man­ge, der var på vagt med de­res dat­ter, sø­ster og kæ­re­ste den nat.

» Vi ved ud fra det, hen­des kol­le­ger har for­talt os, at der ik­ke er fle­re end ot­te på vagt un­der så­dan en nat­te­vagt. Så kan hun selv­føl­ge­lig godt ha­ve kryd­set nog­le af dem, der var på ar­bej­de tid­li­ge­re på da­gen, men som de har reg­net sig frem til, er der ta­le om mak­si­mum 20 per­so­ner, der skal af­hø­res. Så jeg kan ik­ke for­stå det, hvis po­li­ti­et ik­ke har af­hørt el­ler fun­det frem til dem al­le end­nu, « si­ger hen­des kæ­re­ste.

Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Den 30- åri­ge sy­geple­jer­ske har sid­det va­re­tægts­fængs­let i 142 da­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.