Po­li­ti­et un­der­sø­ger kol­li­sion

BT - - NYHEDER - Ama­lie Frøkjær- Rubbås Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Det sven­ske po­li­ti ind­led­te i går en un­der­sø­gel­se af kol­li­sio­nen mel­lem fær­gen Ste­na Jut­lan­di­ca og tanks­ki­bet Tern Wind, der kom i uhel­dig nær­kon­takt nat­ten til søn­dag.

Det bli­ver blandt an­det un­der­søgt, om der kan væ­re ta­le om ’ skø­de­s­løs­hed til søs’, da den sven­ske pas­sa­ger­fær­ge kol­li­de­re­de med det dan­ske tanks­kib i Gøte­borgs skær­gård. Po- li­tiets pres­se­tals­mand op­ly­ser til Göte­borg- Po­sten, at po­li­ti­et vil gø­re brug af ski­be­nes gps, som kan gi­ve præ­ci­se op­lys­nin­ger om ski­be­nes kurs, samt ra­di­okom­mu­ni­ka­tio­nen ski­be­ne imel­lem. På den må­de vil det væ­re nem­me­re at af­gø­re, om der er ta­le om et hæn­de­ligt uheld, el­ler om der kan pla­ce­res et an­svar for kol­li­sio­nen hos et af ski­be­nes kap­ta­jn.

Pas­sa­ger­fær­gen, der var i ru­te mel­lem Fre­de­riks­havn og Gøte­borg, sprang ved kol­li­sio­nen læk, men trak iføl­ge re­de­ri­et Ste­na Li­ne ik­ke me­re vand ind, end at fær­gen ik­ke kun­ne sej­le i havn ved egen kraft. Og hel­dig­vis kom in­gen af de 531 pas­sa­ge­rer el­ler 89 be­sæt­nings­med­lem­mer om bord til ska­de.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.