Fag­for­e­nin­ger skju­ler che­fers løn

I de gu­le fag­for­e­nin­ger er løn en for­ret­nings­hem­me­lig­hed. Kri­tisa­belt, me­ner ar­bejds­mar­keds­for­ske­re

BT - - NYHEDER - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk ufjo@ bt. dk

De gu­le fag­for­e­nin­ger lok­ker med uaf­hæn­gig­hed og bil­li­ge med­lem­ska­ber, men med­lem­mer­ne må i fle­re til­fæl­de ik­ke få ind­sigt i, hvor man­ge af de­res kon­tin­gent­kro­ner der går til di­rek­tions­løn­nin­ger.

Hver­ken Dan­marks stør­ste gu­le fag­for­e­ning Kri­ste­lig Fag­for­e­ning, Kri­fa, el­ler Det Fag­li­ge Hus, som bryster sig af at væ­re Dan­marks bil­lig­ste fag­for­e­ning, øn­sker at op­ly­se de præ­ci­se løn­nin­ger til de­res di­rek­tø­rer. I går kun­ne BT løf­te slø­ret for løn­ud­vik­lin­gen i top­pen af en ræk­ke fag­for­bund un­der ho­ved­or­ga­ni­sa­tio­ner­ne LO og FTF og vil­le og­så ger­ne un­der­sø­ge ud­vik­lin­gen i de gu­le fag­for­e­nin­ger, der de se­ne­re år har mær­ket med­lem­s­frem­gang. Men det hø­rer til for­ret­nings­hem­me­lig­he­der­ne, er mel­din­gen fra de gu­le fag­for­e­nin­ger.

Det Fag­li­ge Hus run­de­de må­let på 100.000 med­lem­mer i ok­to­ber, og her har for­mand Jo­hn­ny Nim selv til­skre­vet suc­ce­sen, at sær­ligt de un­ge er træt­te af det, han kal­der ’ pam­per­væl­det’ og gun­sti­ge løn- og fra­træ­del­ses­vil­kår i de tra­di­tio­nel­le fag­for­bund.

Mel­lem di­rek­tø­ren og be­sty­rel­sen

Al­li­ge­vel fast­hol­der Jo­hn­ny Nim, at det er en hem­me­lig­hed, hvor stor en del af kon­tin­gent­kro­ner­ne der går til ham og den øv­ri­ge di­rek­tion i Det Fag­li­ge Hus, der har sit ho­ved­sæ­de i Es­b­jerg. Det var mel­din­gen, da BT bad Det Fag­li­ge Hus om at op­ly­se stør­rel­sen på lønud­be­ta­lin­ger­ne til top­fol­ke­ne i pe­ri­o­den 2010- 2015.

» Lands­for­mand Jo­hn­ny Nim af­løn­nes som for­ret­nings­fø­rer i Det Fag­li­ge Hus, og bå­de hans og di­rek­tør Bri­an El­sted Han­sens an­sæt­tel­ses­vil­kår af­ta­les mel­lem dem og ho­ved­be­sty­rel­sen, « sva­re­de kom­mu­ni­ka­tions­kon­su­lent Ted­dy Ge­hr­ke fra Det Fag­li­ge Hus og fort­sat­te:

» Samt­li­ge me­d­ar­bej­de­re i Det Fag­li­ge Hus har in­di­vi­du­el løn, og lønsum­men er en sag mel­lem de på­gæl­den­de og de­res fo­re­sat­te. Det gæl­der for pe­del­ler, sags­be­hand­le­re og kom­mu­ni­ka­tions­kon­su­len­ter så­vel som for for­ret­nings­fø­rer og di­rek­tør. «

I of­fent­lig­he­dens in­ter­es­se

Fle­re ar­bejds­mar­keds­for­ske­re har gen­nem åre­ne for­søgt at få ind­sigt i de gu­le fag­for­e­nin­ger, men de er ble­vet af­vist.

» Fle­re af vo­res folk har for­søgt, men mel­din­gen er, at de ik­ke vil bi­dra­ge, for­di de ik­ke har in­ter­es­se i at gi­ve os de­res lø­nop­lys­nin­ger. Men spørgs­må­let er ik­ke, hvad vi har in­ter­es­se i, men hvad of­fent­lig­he­den har in­ter­es­se i at få at vi­de. Det er helt luk­ket land og kan bedst be­teg­nes må­neskin­s­for­valt­ning, « si­ger ar­bejds­mar­keds­for­sker og pro­fes­sor på Aal­borg Uni­ver­si­tet Hen­ning Jør­gen­sen.

Hos Dan­marks stør­ste og æld­ste gu­le fag­for­e­ning Kri­ste­lig Fag­for­e­ning, i dag kal­det Kri­fa, vil man ’ på grund af af­ta­le­mæs­si­ge for­hold’ hel­ler ik­ke gi­ve en lø­nover­sigt for de sid­ste fem år - kun løn­nen for i dag. Det er ’ i tråd med god sel­skabs­le­del­se’, ly­der det fra be­sty­rel­ses­for­man­den.

I års­regn­ska­bet for 2010 kun­ne man el­lers se, at de to da­væ­ren­de di­rek­tø­rer sam­let fik 3,4 mio. kr., men si­den den­gang er po­sten blev slet­tet i regn­ska­bet, og i dag øn­sker Kri­fa kun at op­ly­se den sam­le­de løn for 2015. Den ly­der i dag på 3,1 mio. kr. in­klu­siv pen­sion og er et re­sul­tat af, at man i 2014 smed kon­cern­di­rek­tø­ren gen­nem 14 år, Jes­per Wen­gel, på po­r­ten og op­ret­te­de en helt ny di­rek­tion, hvor an­cien­ni­te­ten der­for er la­ve­re.

Pro­fes­sio­na­li­tet ko­ster

» Jeg sy­nes be­stemt, at det er en fair løn. De er trods alt nog­le af de bed­ste di­rek­tø­rer, og skal man ha­ve det, må man be­ta­le for det. Set i for­hold til vo­res stør­rel­se er vi nu hel­ler ik­ke løn­før­en­de, « si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Kri­fa Sø­ren Fi­bi­ger Ole­sen.

Men det er sta­dig med­lem­skro­ner, som I har valgt at la­de gå til to di­rek­tø­rer?

» Det er rig­tigt, men det har jeg det helt fint med. Hvis man skal dri­ve en ef­fek­tiv or­ga­ni­sa­tion og he­le ti­den væ­re skar­pe på, hvil­ken ydel­se vi gi­ver til med­lem­mer, så kræ­ver det en pro­fes­sio­nel le­del­se. An­dre ste­der har man fle­re valg­te ho­ve­d­er med be­tal­te po­ster, og vi har i ste­det valgt en pro­fes­sio­nel di­rek­tion til at sty­re dag­lig­da­gen hos os, « si­ger Sø­ren Fi­bi­ger Ole­sen.

’ Ik­ke god sel­skabs­le­del­se’

Men en pro­fes­sio­nel di­rek­tion er ik­ke und­skyld­ning for ik­ke at op­ly­se løn­nin­ger­ne, me­ner ar­bejds­mar­keds­for­sker Bent Gre­ve fra Roskil­de Uni­ver­si­tet.

» I en pro­fes­sio­nel di­rek­tion i et ak­tie­sel­skab skal lønsum­men op­ly­ses, så på den må­de kan man si­ge, at det ik­ke er god sel­skabs­le­del­se at op­ly­se. Tvær­ti­mod er det med til at gø­re det klart, hvad pen­ge­ne egent­lig går til, og om man dri­ver sin or­ga­ni­sa­tion ef­fek­tivt, « si­ger Bent Gre­ve.

Han ef­ter­ly­ser stør­re gen­nem­sig­tig­hed i de gu­le fag­for­e­nin­ger.

» I og med at ar­bejds­mar­keds­om­rå­det får of­fent­lig støt­te di­rek­te el­ler in­di­rek­te, så bur­de der væ­re et of­fent­lig­heds­krav om, at de in­for­me­re­de om løn­ni­veau­et. Man bur­de som mini­mum ken­de lønsum­men til den sam­le­de di­rek­tion, « me­ner Bent Gre­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.