Som­me­ren er ud­sat til au­gust

BT - - NYHEDER - Ca­mil­la Carl­son ca­ca@ bt. dk

DMI

Den go­de dan­ske som­mer med sol og var­me har lange ud­sig­ter. Men de føl­gen­de da­ge bli­ver vej­ret trods alt tørt og lunt, ly­der mel­din­gen fra DMI.

» Det bli­ver en pæn uge med sol, en­kel­te by­ger og tem­pe­ra­tu­rer om­kring 20 gra­der ons­dag og tors­dag - dog lidt køli­ge­re fre­dag, lør­dag og søn­dag, « si­ger vagt­ha­ven­de me­te­o­r­o­log, Ste­en Ras­mus­sen, fra Dan­marks Me­te­o­r­o­lo­gi­ske In­sti­tut til BT.

Selv­om tem­pe­ra­tu­rer­ne ik­ke li­ge­frem rå­ber på strand, sol og som­mer, kan man iføl­ge Ste­en Ras­mus­sen glæ­de sig over, at der kun kom­mer me­get lidt regn.

Desvær­re er der ik­ke tegn i hver­ken sol, må­ne el­ler me­te­o­r­o­lo­gi­ske prog­no­ser på, at vi får me­re som­mer­vejr i juli. Fak­tisk skal man no­get læn­ge­re syd­på for at fi nde var­men.

» Cen­tral­eu­ro­pa og mid­del­havs­om­rå­det op­le­ver li­ge nu hø­je tem­pe­ra­tu­rer på over 30 gra­der. Så vil man ha­ve det, skal man alt­så til Frankrig el­ler derom­kring, « ly­der det fra Ste­en Ras­mus­sen.

Må­ske bed­re i au­gust

Iføl­ge DMIs prog­no­ser kan der dog sta­dig kom­me nog­le lys­punk­ter i det dan­ske som­mer­vejr i lø­bet af ugen, da reg­nen ik­ke vil væ­re do­mi­ne­ren­de. » Der kan kom­me go­de da­ge in­di­mel­lem, men der er ik­ke ud­sigt til, at det bli­ver me­get bed­re re­sten af juli, « si­ger Ste­en Ras­mus­sen.

Han me­ner dog ik­ke, at man kan afb læ­se som­me­ren helt. » Vi kan sag­tens nå at få en varm au­gust må­ned med sol og hø­je­re tem­pe­ra­tu­rer, « ly­der det.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Det kræ­ver sit at væ­re turist i Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.