SAG­DE NEJ TIL BE­HAND­LING

Car­sten Fi­s­cher er død af kræft. Ef­ter fle­re ke­mo­be­hand­lin­ger fra­valg­te den tid­li­ge­re DR- jour­na­list yder­li­ge­re be­hand­ling

BT - - NYHEDER - Sop­hie Katrine Dür­r­feld sodr@ bt. dk Met­te Faur­holt- Sehested mela@ bt. dk

... jeg sy­nes ik­ke, at der er livs­glæ­de i at over­le­ve nog­le få må­ne­der, hvor man har det dår­ligt. Jeg vil hel­le­re ha­ve det ri­me­ligt og over­le­ve nog­le få uger

Søn­dag ef­ter­mid­dag dø­de den tid­li­ge­re DR- jour­na­list Car­sten Fi­s­cher ef­ter læn­ge­re tids kræft­syg­dom. Han blev 79 år. Bag sig hav­de Car­sten Fi­s­cher en lang kar­ri­e­re in­den­for jour­na­li­stik. Han be­gynd­te at ar­bej­de som jour­na­list på Bo­gen­se Avis i 1956. Her­ef­ter var han for­bi fle­re af lan­dets store dag­bla­de, in­den han blev an­sat af Gun­ner ’ Nu’ Hansen på TV- Sporten på Dan­marks Ra­dio i 1963.

I 43 år hav­de han sin dag­li­ge gang i DR, hvor han la­ve­de ad­skil­li­ge pro­gram­mer. Sam­men med Fro­de Munks­gaard var han man­den bag tv- pro­gram­met ’ Ham­mer­slag’, der sta­dig træk­ker fle­re hund­re­de tu­sin- de dan­ske­re hen for­an tv- skær­men. Hans Grøn­feldt, der var Car­sten Fi­s­chers svo­ger og man­ge­åri­ge ven, ar­bej­de­de sam­men med ham i Dan­marks Ra­dio. Han be­skri­ver Car­sten Fi­s­cher som en dyg­tig jour­na­list med en per­son­lig­hed, der gjor­de ind­tryk.

» Han var et me­get fint og varmt men­ne­ske. En me­get livs­glad og far­ve­rig per­son, der al­tid var i godt hu­mør, « si­ger Hans Grøn­feldt til BT.

Fra­valg­te be­hand­ling

Car­sten Fi­s­cher var al­vor­ligt syg af kræft, og ef­ter for­løb med bå­de ke­mo- og strå­le­be­hand­ling, valg­te han at tak­ke nej til yder­li­ge­re be­hand­ling. Den be­slut­ning for­kla­re­de han i et in­ter­view med Kri­ste­ligt Dag­blad i ju­ni.

» Det har ik­ke øde­lagt mit hu­mør, men jeg sy­nes ik­ke, at der er livs­glæ­de i at over­le­ve nog­le få må­ne­der, hvor man har det dår­ligt. Jeg vil hel­le­re ha­ve det ri­me­ligt og over­le­ve nog­le få uger. Jeg har haft et godt liv og et fan­ta­stisk ar­bejds­liv. For mig er der no­get so­ci­alt an­svar­ligt i at si­ge nej til at bru­ge fle­re af kræft­pak­ke­pen­ge­ne. Det egoi­sti­ske er, at jeg ik­ke vil ud­sæt­te mig selv for fle­re af de trængs­ler og det ube­hag, som ke­mo­ku­re gi­ver. Jeg har et af­kla­ret for­hold til det, « sag­de Car­sten Fi­s­cher til dag­bla­det kort før sin død.

I in­ter­viewet for­tæl­ler han og­så, at han ik­ke øn­sker en tra­di­tio­nel be­gra­vel­se. I ste­det har han do­ne­ret sit le­ge­me til forsk­ning på Oden­se Uni- ver­si­tets­ho­spi­tal, men hav­de i ti­den op til sin død plan­lagt ram­mer­ne for en min­de­høj­ti­de­lig­hed.

» Jeg har af­talt en lil­le ur­ne­ned­sæt­ning, hvor sal­men (’ Det duf­ter ly­se­grønt af græs’ , red.) skal syn­ges, og det kan godt bli­ve stem­nings­fuldt. Der må og­så godt sæt­tes en lil­le grav­sten, mest for fa­mi­li­ens skyld, hvis de ger­ne vil min­des den gam­le. De har ac­cep­te­ret mit øn­ske, men jeg tror, at det har væ­ret svært, « sag­de han til Kri­ste­ligt Dag­blad.

Car­sten Fi­s­cher ef­ter­la­der sig hu­stru­en Le­ne samt to døtre, som han hav­de fra et tid­li­ge­re for­hold.

Fo­to: Lars K. Mik­kel­sen

Car­sten Fi­s­cher ar­bej­de­de som jour­na­list på DR frem til 2006.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.