Det svæ­re valg

BT - - NYHEDER - Met­te Faur­holt- Sehested mela@ bt. dk

Det er al­tid et svært valg, når kræft­pa­tien­ter skal be­slut­te, hvor­vidt de vil ta­ge imod livs­for­læn­gen­de be­hand­ling el­ler ej.

Det for­kla­rer Pe­ter Gen­ter, rå­d­giv­nings­le­der ved Kræf­tens Bekæm­pel­ses kræft­rå­d­giv­ning i Lyng­by.

» Det er på bag­grund af me­get for­skel­li­ge si­tu­a­tio­ner, de skal træf­fe be­slut­nin­gen om at si­ge ja el­ler nej til livs­for­læn­gen­de be­hand­ling. Men fæl­les for dem er, at det er en rig­tig svær be­slut­ning, som de skal træf­fe på bag­grund af en kæm­pe usik­ker­hed. For in­gen ved med sik­ker­hed, hvad de si­ger ja el­ler nej til, « si­ger Pe­ter Gen­ter

På­rø­ren­de øn­sker be­hand­ling

I sit ar­bej­de i kræft­rå­d­giv­nin­gen har han væ­ret i kon­takt med ad­skil­li­ge kræft­pa­tien­ter, som har stå­et i den svæ­re si­tu­a­tion. Det er Pe­ter Gen­ters er­fa­ring, at val­get ik­ke bli­ver let­te­re af, at de på­rø­ren­de of­te har en hold­ning til livs­for­læn­gen­de be­hand­ling.

» Jeg hø­rer nog­le gan­ge, at de på­rø­ren­de øn­sker me­re be­hand­ling end kræft­pa­tien­ten gør. Det kan hæn­ge sam­men med, at man­ge for­bin­der det med at gi­ve op, når pa­tien­ten væl­ger at si­ge nej til livs­for­læn­gen­de be­hand­ling, « si­ger Pe­ter Gen­ter.

Han un­der­stre­ger vig­tig­he­den af, at man som på­rø­ren­de til en kræft­pa­tient respek­te­rer den­nes be­slut­ning, uan­set om det er at si­ge ja el­ler nej til den livs­for­læn­gen­de be­hand­ling. Det kan dog væ­re vig­tig, at få talt om be­slut­nin­gen, så der kan væ­re størst mu­lig for­stå­el­se for hin­an­den. Det kan væ­re en hjælp i for­hold til at respek­te­re be­slut­nin­gen.

» Det er na­tur­ligt, at vi vil hol­de fast i dem, vi el­sker, selv­om det er svært at vi­de, om det for den kræft­sy­ge er et liv, der er værd at hol­de fast i, hvis de væl­ger den livs­for­læn­gen­de me­di­cin med de bi­virk­nin­ger, det med­fø­rer. Der er det vig­tigt at lyt­te til kræft­pa­tien­tens øn­sker, « si­ger Pe­ter Gen­ter.

Han læg­ger vægt på, at kræft­pa­tien­ter­ne træf­fer be­slut­nin­gen på et op­lyst grund­lag. Der­for anbefaler han, at pa­tien­ter­ne ta­ger på­rø­ren­de med til mø­det med læ­gen, så de og­så kan hø­re, hvad læ­gen for­kla­rer.

Det egoi­sti­ske er, at jeg ik­ke vil ud­sæt­te mig selv for fle­re af de trængs­ler og det ube­hag, som ke­mo­ku­re gi­ver

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.