’ En af Eu­ro­pas bed­ste plo­t­ma­ge­re’

BT - - NYHEDER - Fo­to: Ja­cob Ni­el­sen ufjo

Kri­mi­eks­per­ten Bo Tao Mi­chaëlis.

» Jus­si Ad­ler- Ol­sen er en af Eu­ro­pas bed­ste plo­t­ma­ge­re. Hans plot er ori­gi­na­le og vel­kom­po­ne­re­de. «

Så­dan ly­der det fra kri­mi­eks­per­ten Bo Tao Mi­chaëlis, der pe­ger på, at Jus­si Ad­lerOl­sens suc­ces og­så skyl­des bø­ger­nes bruta­li­tet:

» Han er ik­ke ban­ge for det vold­som­me, det ube­ha­ge­li­ge og det gro­te­ske. Nog­le sy­nes, at han er for brutal i si­ne vær­ker, men han kan skrue en spæn­den­de in­tri­ge sam­men, hvor man­ge an­dre sju­sker, og der er me­re livs­stil end lig, « si­ger Bo Tao Mi­chaëlis.

Det bruta­le har ik­ke kun tændt dan­ske kri­mi­fans. Bø- ger­ne er, iføl­ge Jus­si Ad­ler- Ol­sen selv, solgt i 12,5 mil­li­o­ner ek­sem­pla­rer, og i især Tys­kland har kø­ber­ne re­vet bø­ger­ne ned fra hyl­der­ne. I 2012 skrev BT, at ty­sker­ne køb­te 16.000 af­de­ling Q- bø­ger om da­gen.

Lil­le­by og bruta­li­tet

» Han har op­fun­det Carl Mørck og he­le hans kreds af me­re el­ler min­dre ori­gi­na­ler fra Al­le­rød. Det har spe­ci­elt fan­get det ty­ske pu­bli­kum. Det er den skan­di­na­vi­ske el­ler dan­ske lil­le­by- stem­ning, og så rundt om­kring er der brutal gru­som­hed. Det er hans store for­ce - og det har ramt ty­sker­ne, « si­ger Bo Tao Mi­chaëlis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.