DAB - me­get me­re end ba­re ra­dio

De ny­e­ste DAB- ra­dio­er er ik­ke blot di­gi­ta­le og ana­lo­ge ra­dio­sig­na­ler, men og­så et væld af ind­hold via in­ter­net­tet og mo­bil­te­le­fo­nen. Vi ser på mu­lig­he­der­ne og te­ster fi re nye DAB- ra­dio­er

BT - - FORBRUG - Ras­mus Elm Ras­mus­sen Da­ta­tid plus@ bt. dk

De di­gi­ta­le tek­no­lo­gi­er ska­ber nye be­hov, når det hand­ler om hjem­mets lyd­pro­duk­ter. Ik­ke kun når det gæl­der ra­di­o­lyt­ning, der er godt på vej til at skift e fra de gam­le ana­lo­ge bøl­ger over til de nye di­gi­ta­le DAB­sig­na­ler. Men og­så når det gæl­der mu­sik, der i sti­gen­de grad spil­les fra in­ter­net­tet og vo­res mo­bi­le en­he­der. Så hvor­for ik­ke slå alt det­te sam­men i ét ap­pa­rat, som kan det he­le? Det har man på for­skel­lig vis for­søgt med de fi re DAB- ra­dio­er, vi te­ster her.

De fi re del­ta­ge­re er først og frem­mest ra­dio­er. Det ses klart og ty­de­ligt i de­sig­net. Trods re­la­tivt store for­skel­lig­he­der har de al­le den tra­di­tio­nel­le fi rkan­te­de form. Su­per­so­und II+ og R4S min­der om hin­an­den i den for­stand, at de beg­ge har blank, sort­la­ke­ret over­fl ade samt et kas­se­for­met look. Med den opad­vend­te højt­ta­ler og den me­re enk­le front ba­se­ret om­kring det store navi­ga­tions­hjul og be­ha­ge­li­ge grøn­ne dis­play skil­ler R4S sig dog po­si­tivt ud.

De­sign­mæs­sigt bleg­ner de dog beg­ge i for­hold til Pu­re og IRCs ra­dio­er. Kva­li­tets­for­nem­mel­sen er høj i den stil­ful­de Evo­ke D6, som har et klas­sisk look i træ og alu­mi­num, mens IRC The Tran­si­stor har et mo­der­ne og raf­fi ne­ret de­sign med læ­der­hånd­tag og en ul­den stoff ront, der gi­ver min­del­ser om en an­den dansk lyd­ma­ger, Li­bra­to­ne.

Blu­et­oo­th el­ler wi- fi

Der er ad­gang til bå­de DAB+ og FM i al­le fi re ra­dio­er, men der­u­d­over di­sker test­del­ta­ger­ne op med et im­po­ne­ren­de ud­valg af an­dre funk­tio­ner. Ek­ster­ne af­spil­le­re kan til­slut­tes via al­min­de­ligt mi­ni­ja­ck- ka­bel, og der er des­u­den ud­gang til ho­ved­te­le­fo­ner hos dem al­le. Hos R4S er der til­med li­ne out, så du kan kob­le ra­dio­en til dit an­læg.

To af ra­dio­er­ne har Blu­et­oo­th, så du kan for­bin­de bær­ba­re, tab­lets og mo­bi­ler trå­d­løst: Pu­re Evo­ke D6 og IRC The Tran­si­stor.

Den­ne funk­tion må du und­væ­re på Su­per­so­und II+ og R4S. Til gen­gæld by­der de på ind­byg­get wi- fi , der åb­ner for et væld af mu­lig­he­der for at strea­me in­ter­ne­tra­dio og po­dcasts samt mu­sik fra hjem­mets net­værk. Su­per- so­und II+ har end­da Spo­ti­fy Con­nect, som gi­ver di­rek­te ad­gang til mu­sik­s­trea­m­ing via Spo­ti­fy ( det kræ­ver, at du har et Pre­mi­um- abon­ne­ment hos tje­ne­sten).

Al­le dis­se mu­lig­he­der gør dog det he­le lidt ind­vik­let og mind­sker den sim­pli­ci­tet, der el­lers kan væ­re gan­ske befriende ved en ra­dio. For at fi nde frem til in­ter­net­sta­tio­ner må du ind i me­nu­er og ro­de eft er ka­na­ler­ne el­ler sø­ge eft er dem ved møj­som­me­ligt at rul­le frem til hvert en­kelt bog­stav med navi­ga­tions­hju­let. Hel­dig­vis kan du gem­me pre­sets på ra­dio­er­ne – kun tre på R4S, så du hur­tigt kan fi nde tilbage til ynd­lings­sta­tio­ner­ne, når de én gang er fun­det. Me­re sim­pelt er det med Blu­et­oo­th. Har du først par­ret ra­dio­en med din com­pu­ter, mo­bil el­ler tab­let, så er det dis­se en­he­der, der kla­rer re­sten. Og da en­hver smartp­ho­ne, bær­bar og tab­let jo er for­bun­det til in­ter­net­tet får du i prin­cip­pet de sam­me mu­lig­he­der – plus en mas­se fl ere – som på en wi-fi - for­bun­den ra­dio.

Blan­det bru­ger­ven­lig­hed

Selv­om sel­ve ra­dio­funk­tio­ner­ne er no­gen­lun­de li­ge nem­me at an­ven­de på de fi re del­ta­ge­re, er Blu­et­oo­th- ra­dio­er­ne me­re over­sku­e­li­ge at bru­ge end de to an­dre. Især The Tran­si­stor er ek­sem­pla­risk, når det kom­mer til bru­ger­ven­lig­hed. Ra­dio­en sty­res ut­ro­lig nemt via de store knap­per på top­pen, og som en ek­stra trumf er der NFC, som gør, at du blot skal fø­re mo­bi­len for­bi højt­ta­ler­fron­ten for at til­kob­le den trå­d­løst. En­kel­he­den er dog ik­ke gå­et ud over funk­tio­na­li­te­ten, for på trods af den simp­le be­tje­ning er der ble­vet plads til bå­de alarm, sle­ep- ti­mer og equa­lizer. Og­så Evo­ke D6 er ret vel­for­sy­net. Uden at det går me­get ud over bru­ger­ven­lig­he­den, får du bå­de alar­mer, sle­ep- ti­mer, equa­lizer samt ik­ke min­dre end 30 pre­sets i alt og et væld af un­de­rindstil­lin­ger. Su­per­so­und II+ og R4S mang­ler hel­ler ik­ke funk­tio­ner og indstil­lin­ger, men navi­ga­tio­nen er ik­ke helt så nem på de to ra­dio­er, der til­sy­ne­la­den­de er ud­sty­ret med præ­cis sam­me sty­re­sy­stem. Op­byg­nin­gen og lay­ou­tet er i hvert fald fuld­stæn­dig ens. På R4S får du dog og­så væk­k­eur og sle­ep- ti­mer.

Stor for­skel i ly­den

Ly­den er selv­føl­ge­lig af­gø­ren­de på ap­pa­ra­ter som dis­se, uan­set hvil­ke funk­tio­ner de så har. Her må man indstil­le sig på, at det er ra­dio­er, vi har med at gø­re. Man skal der­for ik­ke for­ven­te en lyd som en de­di­ke­ret højt­ta­ler. Ge­ne­relt har ly­den en fl ade­re ka­rak­ter og knap så me­get fyl­de.

Al­li­ge­vel lyk­kes det et par af del­ta­ger­ne at im­po­ne­re. Pu­re le­ve­rer må­ske ik­ke li­ge­frem ver­dens mest spæn­den­de lyd, men den er ren og re­la­tivt fyl­dig og står helt klar, selv når du skru­er helt op.

Tak­ket væ­re det opad­vend­te højt­ta­ler­de­sign er R4S dog i stand til at le­ve­re væ­sent­lig me­re krop og fyl­de til din mu­sik end no­gen af de an­dre ra­dio­er. Dog be­gyn­der bas­sen at kom­me på over­ar­bej­de, når der skru­es for højt op, hvil­ket ik­ke er så rart at hø­re på.

Su­per­so­und II+ og The Tran­si­stor har beg­ge en me­get ’ ra­dio­ag­tig’ lyd. De kom­m­mer ik­ke ret langt ned i det la­ve re­gi­ster, hvil­ket egent­lig hel­ler ik­ke gør så me­get, hvis du pri­mært bru­ger dem til at hø­re ta­le­ra­dio. Til mu­sik er det dog ik­ke ide­elt. The Tran­si­stor kla­rer dog op­ga­ven ac­cep­ta­belt, hvis ik­ke man skru­er helt op, mens Su­per­so­und II+ ge­ne­relt har en lidt ir­ri­te­ren­de diskant.

Med el­ler uden bat­te­ri

De man­ge mu­lig­he­der gør ap­pa­ra­ter­ne eg­ne­de som an­det end ba­re køk­ken­ra­dio­er. Ek­sem­pel­vis er de op­lag­te at ta­ge med på fe­rie el­ler ba­re i par­ken. Et par af dem har der­for bat­te­ri, så de ik­ke er afh æn­gi­ge af stik­kon­takt. I IRC er det ind­byg­get, men ved Pu­re fås de som et til­køb. Løs­nin­gen er me­re li­ge­til hos IRC, hvor der ik­ke er me­get at ta­ge stil­ling til. Til gen­gæld gi­ver Pu­re mu­lig­hed for at spa­re lidt pen­ge, hvis ik­ke du har brug for bat­te­ri­et.

De fi re test­del­ta­ge­re il­lu­stre­rer gan­ske fi nt, hvor me­get ra­dio­er har ud­vik­let sig på det se­ne­ste. Fra kun at væ­re et ap­pa­rat, der hen­ter sig­na­ler ned fra æte­ren, kan du nu sen­de stort set alt ind­hold til det. Jo fl ere funk­tio­ner man prop­per ind i dem, des me­re ry­ger en­kel­he­den imid­ler­tid, og eft er vo­res smag bli­ver de wi- fi - for­bund­ne ra­dio­er lidt for snørk­le­de at bru­ge i det dag­li­ge. En sim­pel Blu­et­oo­th-for­bin­del­se gi­ver umid­del­bart me­re me­ning, da du så ba­re kan la­de ra­dio­en væ­re ra­dio, og gi­ve mo­bi­len job­bet at kla­re de ind­vik­le­de op­ga­ver, når der er be­hov for det. Gen­ne­relt set har vi så­le­des den bed­ste op­le­vel­se med Evo­ke D6, som i så­vel lyd­kva­li­tet som de­sign le­ve­rer høj kva­li­tet. Bru­ger­ven­lig­he­den er li­ge­le­des høj og ud­val­get af funk­tio­ner til­pas. Lyd­mæs­sigt kla­rer Scan­so­nic sig dog bedst – i hvert fald ved mo­de­rat vo­lu­men – og er da uden tvivl og­så den bed­ste af de to wi-fi - ra­dio­er.

Kun hvis Spo­ti­fy Con­nect er en funk­tion, der kan væ­re vig­tig for dig, er Su­per­so­und II+ værd at over­ve­je. IRC The Tran­si­stor ta­ger keg­ler på bru­ger­ven­lig­he­den og er et vir­ke­lig godt bud på en mo­der­ne op­da­te­ring af den klas­si­ske tran­si­stor, da den på en nem og over­sku­e­lig fa­con gi­ver dig ad­gang til de ny­e­ste mu­lig­he­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.