Nye be­vi­ser i Lisa- sa­gen

Kan nye op­lys­nin­ger fæl­de de mistænk­te?

BT - - NYHEDER - Mi­ke Kalt­oft Jen­sen mi­ke@ bt. dk)

I går kom det frem, at svensk po­li­ti har fun­det den hjelm, som 17- åri­ge Lisa Holm hav­de på sig, da hun blev dræbt den 7. ju­ni. Nu kan Göte­borgs- Po­sten så af­slø­re nye, vig­ti­ge de­tal­jer, som kan væ­re med til at fæl­de de mistænk­te.

Lisa Holm for­svandt, eft er hun hav­de væ­ret på ar­bej­de i en café i den lil­le by Blom­berg. Fem da­ge se­ne­re blev hun fun­det død i en la­de nær Mart­orp, øst for Blom­berg.

Nu vi­ser det sig imid­ler­tid, at Lisa Holm for­ment­lig ik­ke blev myr­det i la­den. Det er­fa­rer Göte­borgs- Po­sten.

Iføl­ge den sven­ske avis blev dra­bet be­gå­et et an­det sted end i la­den, og li­get blev der­eft er trans­por­te­ret til ste­det, som den 35- åri­ge ho­ved­mistænk­te i sa­gen, en li­tau­isk gæ­ste­ar­bej­der, hav­de ad­gang til gen­nem sit ar­bej­de. Den sted­fortræ­den­de che­fankla­ger Anet­te Ols­son øn­sker dog ik­ke at kom­men­te­re op­lys­nin­gen.

Sam­ti­dig skul­le der an­gi­ve­ligt fi ndes et bil­le­de, der kan vi­se sig at bli­ve nøg­len til at fæl­de de mistænk­te, som ud­over den 35- åri­ge mand og­så tæl­ler hans 34- åri­ge ko­ne og 31- åri­ge lil­le­bror.

Af­slø­ren­de bil­le­de

Bil­le­det, der blev ta­get helt til­fæl­digt, vi­ser iføl­ge Göte­borgs- Po­sten de tre mistænk­te i en skov, hvor de til­sy­ne­la­den­de er i færd med en­ten at ka­ste no­get fra sig el­ler sam­le no­get op.

Hel­ler ik­ke det bli­ver be­kræft et af an­kla­ge­ren, der dog me­ner, at sa­gen bli­ver stær­ke­re og stær­ke­re un­der­byg­get.

» Mi­stan­ken mod ham er ble­vet for­stær­ket, « si­ger Anet­te Ols­son til Göte­borgsPo­sten, der og­så be­ret­ter, at der skal væ­re dna- be­vis, som kob­ler den 35- åri­ge sto­re­bror til Lisa Holm.

» Han har ik­ke væ­ret i stand til at gi­ve en for­kla­ring på det, og ba­se­ret på det, vi har fun­det ud af ind­til vi­de­re, ty­der det på, vi har fat i den rig­ti­ge. Vi af­ven­ter dog sta­dig svar på fl ere af vo­res un­der­sø­gel­ser, « si­ger hun.

Kun den 35- åri­ge mand er fængs­let. Bå­de hans ko­ne og lil­le­bror har tid­li­ge­re væ­ret fængs­let i for­bin­del­se med sa­gen, men er si­den ble­vet løsladt.

Fo­to: Pri­vat og TT

Lisa Holms lig blev fun­det i en la­de, som den fængs­le­de og hans bror hav­de ad­gang til. Men nu ty­der nye fund i føl­ge Göte­borgPo­sten på , at Den 17- åri­ge pi­ge blev myr­det et an­det sted,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.