Rigs­po­li­tiets uku­e­li­ge le­der

BT - - NAVNE - Jens An­ton Bjør­na­ger jabj@ber­ling­s­ke.dk

Lan­dets øver­ste po­li­ti­chef er en uku­e­lig ty pe. Gen­nem seks år har Jens Hen­rik Højb­jerg med fast hånd ledt Rigs­po­li­ti­et ind i en mo­der­ne tidsal­der af po­li­ti­ar­bej­de un­der ik­ke min­dre end seks for­skel­li­ge ju­stits­mi­ni­stre for skift en­de re­ge­rin­ger.

» Det, der dri­ver mig, er at ska­be en top­mo­der­ne og ve­lud­dan­net po­li­ti­styr­ke. Det er me­get vig­tigt, at po­li­ti­et føl­ger med sam­fun­dets be­væ­gel­se, « for­tæl­ler rigs­po­li­ti­che­fen på te­le­fon fra New York, hvor han blandt an­det skal fejre da­gen med en tur på ja­zz­klub.

Si­den Jens Hen­rik Højb­jerg i 1980er­ne som nyud­dan­net jurist fra Aar­hus Uni­ver­si­tet rej­ste til Grøn­land og som po­li­ti­fuld­mæg­tig hånd­te­re­de in­ter­na­tio­na­le fi ske­risa­ger og gru­ful­de drabs­sa­ger, har hans kar­ri­e­re bragt ham vidt om­kring. Først til Vi­borg som ad­vo­kat­fuld­mæg­tig, så for­bi Kø­ben­havns Po­li­ti, Rigs­po­li­ti­et og Statsad­vo­ka­tu­ren, før han rej­ste tilbage til Grøn­land og i an­den om­gang bo­sat­te sig i fi re år i lan­det som vi­cepo­li­ti­me­ster.

I 1992 vend­te Jens Hen­rik Højb­jerg hjem til Dan­mark som vi­cepo­li­ti­me­ster i Rigs­po­li­tiets Ud­læn­din­ge­af­de­ling, før han i 2003 øj­ne­de nye ud­for­drin­ger i Hol­land som vi­ce­di­rek­tør i det eu­ro­pæ­i­ske po­li­ti­sam­ar­bej­de, Eu­ro­pol.

Med si­ne in­ter­na­tio­na­le er­fa­rin­ger blev han 1. ja­nu­ar 2009 ud­nævnt til rigs­po­li­ti­chef, og han har net­op for­læn­get kon­trak­ten med yder­li­ge­re seks år.

Klar til nye ud­for­drin­ger

» Jeg har væ­ret me­get pri­vil­e­ge­ret og op­le­vet ut­ro­lig me­get gen­nem mit liv. Og jeg fø­ler mig sta­dig­væk frisk som en fi sk og klar til nye ud­for­drin­ger, « si­ger Jens Hen­rik Højb­jerg.

Og ud­for­drin­ger har der væ­ret nok af i hans tid som rigs­po­li­ti­chef, med skan­da­le i PETs øver­ste le­del­se og ik­ke mindst ter­r­or­an­greb.

» Det gjor­de et enormt ind­tryk. Det var en stor be­drø­vel­se. Vi hav­de for­be­redt os gen­nem fl ere år på, at det kun­ne ske.

Det hand­ler i dag om bå­de at væ­re på for­kant med, hvad det er for et trus­sels­bil­le­de, vi ser, og sam­ti­dig prø­ve at væ­re to skridt for­an de kri­mi­nel­le, « si­ger Højb­jerg om be­gi­ven­he­der­ne i København 14. og 15. fe­bru­ar i år.

Jens Hen­rik Højb­jerg vok­se­de i sin tid op i Randers, og fl ere af hans næ­re ven­ner i dag stam­mer fra sko­le­ti­den i den jy­ske by. Pri­vat har han en vok­sen søn og er i øv­rigt ivrig sport­s­mand. Og som gam­mel eli­te­hånd­bold­spil­ler er han ik­ke me­get for at ta­be, for­tæl­ler den man­ge­åri­ge kol­le­ga Thorkild Fog­de, som er en af de 12 po­li­ti­di­rek­tø­rer un­der rigs­po­li­ti­che­fen.

Han har ’ kun godt at si­ge’ om fød­sel­a­ren, der af sin kol­le­ga bli­ver ka­rak­te­ri­se­ret som ’ en de­di­ke­ret sjæl’ med stær­ke hold­nin­ger til po­li­ti­ar­bej­det og et uku­e­ligt gåpå­mod.

Ik­ke mindst når han ta­ger kam­pen op mod de yn­gre kol­le­ger ved po­li­tiets idræts­da­ge el­ler ved DHLsta­fet­lø­bet, hvor or­dens­mag­ten og­så ger­ne stil­ler op.

» Når man når op i den al­der, så er man alt­så ik­ke læn­ge­re helt i stand til at slå de un­ge folk fra ak­tions­styr­ken. Men det vil han ik­ke helt ac­cep­te­re, « ly­der det mun­tert fra Thorkild Fog­de.

Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Jens Hen­rik Højb­jerg til au­di­ens hos dron­nin­gen, hvor han tak­ke­de for ud­næv­nel­sen til kom­man­dør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.