Rumvæ­se­ner i lejr

BT - - TV - SCI FI 13: 30 21: 00 05: 00 18: 55 09: 25 11: 00 22: 30 07: 35 15: 00 16: 50 01: 00-

For over 20 år si­den fi k et rum­skib motorstop over Sydafrika, og over en mil­li­on ut­ro­ligt grim­me, men og­så fre­de­li­ge rumvæ­se­ner, blev in­ter­ne­ret i fl ygt­nin­ge­lej­ren Di­stri­ct 9 uden for Jo­han­nes­burg, mens ver­dens na­tio­ner dis­ku­te­re­de, hvad der skul­le ske med dem. Nu er tå­l­mo- dig­he­den med de for­hut­le­de rum­fl ygt­nin­ge slup­pet op, og si­tu­a­tio­nen er ved at bli - ve kri­tisk. Det pri­va­te fi rma MNU har få­et op­ga­ven at pas­se på de frem­me­de skab­nin­ger, men fi rma­et er over­ho­ve­det ik­ke in­ter­es­se­ret i væs­ner­nes vel­be­fi nden­de. I vir­ke­lig­he­den har MNU kun ta­get op­ga­ven for at læ­re hem­me­lig­he­den bag de frem­me­des avan­ce­re­de vå­ben at ken­de. Spæn­din­ger­ne mel­lem men­ne­ske­ne og de frem­me­de blus­ser op og sam­ti­dig bli­ver en MNU- me­d­ar­bej­der, Wi­kus van der Merwe, smit­tet med en mystisk virus fra rumvæ­se­ner­ne, og be­gyn­der at mu­te­re. Nu kan han be­tje­ne våb­ne­ne, og der­for bli­ver det me­get vig­tigt for MNU at få fat i ham. Wi­kus er dog

Med­vir­ken­de: ik­ke in­ter­es­se­ret i at bli­ve for­søgs­dyr for MNU, og snart går det op for ham, at der kun er ét sted, hvor han kan gem­me sig: Di­strikt 9! ( Zulu)

( T) Ne­ver Let Me Go. Ame­ri­kansk even­tyr­film fra 1953. ( T) San Se­ba­sti­an. Fransk- ita­li­ensk actionfilm fra 1968. ( T) The Toast of New Or­le­ans. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1950. In­di­a­ner­ne. Ame­ri­kansk western fra 1964.

( T) Hen­des ni mænd. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1949. ( T) Mød mig i Las Ve­gas. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1956. ( T) Brød­re­ne Grim­ms vi­dun­der­li­ge ver­den. Ame­ri­kansk fa­mi­lie­film fra 1962. ( T) Hjor­te­kal­ven. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1946.

Bru­dens far. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1950. ( T) Hor­se­men of the Apo­ca­lyp­se. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1962.

Nat- tv.

Shar­lto Cop­ley som Wi­kus Van De Merwe mø­der et af rumvæ­se­ner­ne i den newze­aland­ske- syd­afri­kan­ske sci­en­ce fi ction- thriller ” Di­stri­ct 9” fra 2009. Fo­to: TV2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.