BJAR­NE RI­IS PÅ SEJ­RS­RUN­DE I PA­RIS

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I DAG FOR 19 ÅR SI­DEN 1996:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Der er mas­ser af go­de mu­lig­he­der og til­bud om­kring dig. Nu er det op til dig selv at ta­ge hand­ling på no­get, som kan få det til at ryk­ke for dig. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du mær­ker en del uro om­kring dig. Det er dog vig­tigt, at du ik­ke bru­ger kr­udt og ener­gi på at gø­re no­get ved det. Lad de an­dre om det. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Der lig­ger bå­de go­de og spæn­den­de mu­lig­he­der og til­bud i luft en til dig. Det gæl­der om at over­ve­je og så træff e den en­de­li­ge be­slut­ning. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Uan­set hvad som sker om­kring dig i dag, så er du fan­ta­stisk god til at be­va­re fat­nin­gen. Ja, du har end­da over­skud til at ska­be en bed­re ba­lan­ce. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du har med­vind i de ting, du fo­re­ta­ger dig i dag. Der er sær­lig fo­kus på rej­ser og ud­land. Og­så i for­bin­del­se med ek­sa­me­ner er du hel­dig. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:***** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du skal væ­re var­som med, at du ik­ke på­ta­ger dig et alt for stort an­svar for an­dres hand­lin­ger. Det er no­get med at få sat de rig­ti­ge græn­ser. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Der er desvær­re ik­ke helt den ro og har­moni om­kring dig, som du kun­ne øn­ske. Det er vig­tigt, at du ik­ke ser det som dit pro­blem, så tag det ro­ligt. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Du har fø­lel­se af, at der er no­get, du skal i gang med at gø­re. Men så læn­ge du ik­ke ved det, så tag det ro­ligt og lad det kom­me til dig. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:***

107). ( Svær 17). ( Mid­del 11). ( Nem

Bjar­ne Ri­is vin­der Tour de Fran­ce. Ef­ter hans in­drøm­mel­se i 2007 af brug af do­ping un­der lø­bet, blev han of­fi­ci­elt fra­ta­get sej­ren. I 2008 blev han ge­nind­sat på li­sten over Tour de Fran­ce­vin­de­re - vel at mær­ke med en no­te om, at Bjar­ne Ri­is se­ne­re har in­drøm­met brug af do­ping.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.