DET FAR­LI­GE GAB

Tour de Fran­ce har ud­vik­let sig til fl ere pa­ral­lel­le løb, men ved Al­per­nes fod blev der budt på dra­ma og cy­kelkunst

BT - - TOUR DE FRANCE 2015 - @ LarsBar­to­li lbj@ sporten. dk

Man kan ik­ke ram­me Gap uden og­så at mær­ke su­set fra den­gang i 2003. Var­men var og­så den sam­me. Den slags, der får as­falt til nær­mest at smel­te, og de fl este le­ven­de væ­se­ner til at spej­de eft er skyg­ge med tun­gen ud af hal­sen. End ik­ke li­der­li­ge han­hunde kan føl­ge de­res li­bi­do så­dan en dag. Pu­bli­kum til Tour de Fran­ce skal væ­re ek­stra­or­di­nært li­den­ska­be­ligt, når var­men ram­mer som en ham­mer. På den an­den si­de er Gap oft e et sted, hvor der er ga­ran­ti for en god op­le­vel­se. Ind­kørs­len til by­en ved fo­den af Al­per­ne fra top­pen af Col de Man­se er på man­ge må­der en stå­en­de in­vi­ta­tion til de mest chan­ce­be­to­ne­de og vil­de væd­de­lø­be­re. Det er, som om et bagtæp­pe af knej­sen­de tin

d e r ba­re in­vi­te­rer til at sæt­te me­get på et bræt. Selv om Gap for al­tid har få­et sig en plads i Tour- hi­sto­ri­en, for­di vej­en der­til er med skæl­ven­de ben og til­ba­ge­holdt ån­de­dræt. Må­ske me­re for pu­bli­kum end for de ryt­te­re, der har brug for ilt til de vær­ken­de mus­k­ler.

Lum­sk fæt­ter

Min­det om 2003, hvor Jo­se­ba Be­loki styr­te­de, og Lan­ce Arm­strong sty­re­de over mark og eng, sid­der på tværs for de fl este, der var med den­gang. Den lil­le spa­ni­er brød sig ik­ke om ned­kørs­ler ge­ne­relt. Og slet ik­ke en lum­sk fæt­ter, hvor en­hver ved selv­syn kan for­nem­me, at et fejl­trin kan bli­ve fa­ta­lt. Hvor pres­set fra ryt­te­re bag­fra el­ler in­de­fra den men­tale kry­be­kæl­der kan sæt­te en skræk i li­vet, in­den ulyk­ken er sket. Be­lokis styrt ko­ste­de et hoft ebrud og sce­na­ri­et, hvor ON­CE- kap­ta­j­nen lig­ger li­den­de i fav­nen på den skyld­be­tyn­ge­de sport­s­di­rek­tør Ma­no­lo Saiz, er blandt de me­re uaf­ryste­li­ge.

Bur­de for­by­des

» Den slags ned­kørs­ler bur­de for­by­des, « sag­de An­dy Schleck i 2011 eft er at ha­ve sat tid til, da reg­nen brød ud og gjor­de det he­le end­nu me­re tri­cky.

I et Tour de Fran­ce, hvor tro­en på at Chris Froo­me kan rystes, vil­le vild­ska­ben må­ske gå me­re agurk. Som lø­bet har ud­vik­let sig si­den Py­re­næ­er­ne, har Team Sky i re­a­li­te­ten kun­net kø­re smart. La­de et stort ud­brud uden far­li­ge klas­se­ments­folk slip­pe af­sted og så el­lers la­de de fors­må­e­de om at slås om smu­ler­ne.

» De er smar­te på Sky. Og jeg tror ik­ke, no­gen kan true Froo­me. Som hol­det har kørt i an­den uge, sør­ger de for at spa­re på fl ere af de­res ryt­te­re, så de er klar til Al­per­ne. De gjor­de det med Ri­chie Porte in­den Py­re­næ­er­ne, og de har i høj grad og­så spa­ret på bå­de Po­els og Kö­nig frem mod den tred­je uge, « sag­de Mi­cha­el Ro­gers til BT in­den star­ten i Bourg de Pe­a­ge.

Ana­ly­sen fra Ro­gers, der selv har kørt for det bri­ti­ske over­skuds­hold, vi­ste sig at hol­de stik nok en gang. Over 20 mand fi k me­get lang snor, re­sig­na­tio­nen bred­te sig i ho­ved­fel­tet, og så blev der re­sten af da­gen kørt to løb i lø­bet; et for dem, der skul­le slås om eta­pe­sej­ren, og så et med de klas­se­ments­folk, der er i gang med et stør­re ri­ve­gil­de i la­get un­der Chris Froo­me.

Selv­respekt

Sid­ste års vin­der, Vin­cen­zo Ni­ba­li, kæm­per re­elt for at red­de æren og selv­respek­ten. Det er al­drig det vær­ste brænd­stof for så stolt en mand som den 30- åri­ge ita­li­e­ner, der åb­ne­de bal­let i et for­søg på at få Chris Froo­me ud af sin kom­fortzo­ne.

Hvis Team Sky- kap­ta­j­nen kun­ne ha­ve set nog­le ki­lo­me­ter op ad vej­en, vil­le han ha­ve få­et kul­de­gys­nin­ger ved sy­net af Pe­ter Sa­gan i fuldt­o­net sats­ning for at hen­te den span­ske eta­pe­vin­der, Ru­ben Pla­za, fra det el­lers ano­ny­me Lam­pre- mand­skab.

Den du­el var blot et af fi ks­punk­ter­ne på en dag. I den no­get op­he­de­de po­si­tions­kamp fi k Tejay van Gar­de­ren og War­ren Barguil sendt rys- tel­ser gen­nem fa­vo­rit­grup­pen. Bå­de pu­bli­kum og ryt­te­re måt­te slå kor­sets tegn, da Ge­raint Tho­mas blev sendt ud over vejsi­den og ned i en skyg­ge­belagt skrå­ning. Wa­li­se­rens nær­kon­takt med en el- mast vak­te de vær­ste min­der om Be­lokis kran­ke skæb­ne. At Ge­raint Tho­mas med hjælp fra en ven­ligtsin­det fransk hånd duk­ke­de op på vej­en igen og nå­e­de i mål uden be­ty­de­ligt tidstab var me­re end ba­re en de­tal­je.

Eft er da­ge, hvor Team Sky har væ­ret sam­ta­le­punkt på grund af chi­ka­ne fra pu­bli­kum, var det godt at se Tour de Fran­ce vi­ste sig fra sin mest ge­ne­rø­se si­de igen.

I mor­gen tår­ner Al­per­ne sig op med nyt ma­te­ri­a­le til dre­je­bo­gen. Helt dødt er lø­bet ik­ke. Og slet ik­ke Ge­raint Tho­mas. Hel­dig­vis.

TIRS­DAG 21. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.