Kom­men­tar Mar­gi­na­ler­ne og den sor­te Sky

BT - - TOUR DE FRANCE 2015 -

HI­STO­RI­ENS ÅG KAN væ­re tungt at bæ­re. Cy­kel­spor­ten bak­ser som be­kendt en del med føl­ger­ne af løgn, manipulation og kon­kur­ren­ce­forvri­den­de snyd.

Per­son­ligt har jeg min­dre end et lun­kent skul­der­træk til overs for Frank Højs for­sin­ke­de og små­for­vir­re­de prut af en til­stå­el­se. Hvor op­rig­tig el­ler ufuld­stæn­dig den end måt­te væ­re.

I den store for­tæl­ling er det selvsagt langt me­re øde­læg­gen­de, når et glo­balt ikon som Lan­ce Arm­strong vi­ser sig hjer­te­løs nok til og­så at udføre sit bi­o­ke­mi­ske stunt un­der del­vist dæk­ke af at kæm­pe en slags sag for kræft ram­te. Det er og­så et slag mod tro­vær­dig­he­den, når en dansk Tour­vin­der som Bjar­ne Ri­is vi­ser sig bå­de at ha­ve fi fl et og si­den ha­ve vi­dere­ført sin vi­den på sit frem­stormen­de cy­kel­hold.

Det er far­ce­ag­tigt, når Arm­strong- di­scip­len Floyd Lan­dis bli­ver af­slø­ret som te­stoste­ron­bom­be halvan­det døgn eft er at væ­re ble­vet fejret som vin­der af Tour de Fran­ce 2006 i Pa­ris. Og det er desil­lu­sio­ne­ren­de, når en ryt­ter som Mi­cha­el Ras­mus­sen ik­ke ba­re sæt­ter sin løgn i sy­stem og bru­ger sit kri­se­ram­te æg­te­skab som skal­ke­skjul, men og­så har fræk­hed nok til at ifø­re sig en mar­tyr­rol­le som sy­ste­moff er med hen­vis­ning til at væ­re ud­sat for ’ år­hund­re­dets ju­stit­mord’. Især for­di det si­den skul­le vi­se sig, at den dan­ske bjerg­kon­ge og iværk­sæt­ter skam var me­de­jer af sin egen blod­bank, når der ik­ke blev re­vet ned fra apo­te­ker­hyl­der­ne med hvert et le­digt lem. OKAY, JEG STOP­PER her. Og skyn­der mig at ta­ge det for­be­hold, at Team Sky kan vi­se sig at væ­re gjort af sam­me stof, selv om Chris Froo­me og kom­pag­ni om ik­ke an­det er un­der­ka­stet et an­det og langt me­re om­fat­ten­de kon­tro­lap­pa­rat end de oven­nævn­te. Om det vir­ker eft er hen­sig­ten og gi­ver va­lu­ta for de mil­li­ar­der, an­tido­ping- or­ga­ni­sa­tio­ner­ne eft er­hån­den læg­ger be­slag på, er så en an­den sag. Men det er, hvad vi har at ar­bej­de med, selv om det de se­ne­ste år er kom­met på mo­de for me­re el­ler min­dre vi­den­ska­be­ligt va­li­de ty­per at sky­de sig ind på kla­tre­fart og watt- tal, der ale­ne for Chris Froo­mes ved­kom­men­de va­ri­e­rer fra 6,1 w/ kg til 7.0 w/ kg.

Selv hæv­der Team Sky at væ­re god til det der med mar­gi­na­le for­bed­rin­ger. Bå­de i for­hold til træ­ning, tek­nik, ma­te­ri­el, løbs­for­be­re­del­se, er­næ­ring og he­le det lo­gi­sti­ske ap­pa­rat, der om­gi­ver dem. Og­så det er hørt før i en va­ri­ant el­ler to. Mu­lig­vis end­da med Bjar­ne Ri­is og Team CSC som af­sen­der i sin tid. RIG­TIG MAN­GE GI­DER ik­ke la­de sig be­snæ­re el­ler for­blæn­de me­re. De vil po­pu­lært sagt ba­re ha­ve sve­sken på di­sken.

Man be­hø­ver dog ik­ke skæ­ve langt over hæk­ken til an­dre sports­gre­ne for at se, hvor­dan der ar­bej­des med nog­le af de sam­me fak­to­rer. Fil­men ’ Moneyball’ er for- tæl­lin­gen om, hvor­dan en ma­na­ger fra det un­der­præ­ste­ren­de ba­se­ball- hold Oakland At­hle­ti­cs for­vand­le­de ta­be­re til vin­de­re med ind­gå­en­de spil­ler­stu­di­er ba­se­ret på sta­ti­stik.

Hos de dan­ske fod­bold­me­stre fra FCM kan be­sty­rel­ses­for­mand Ras­mus An­ker­sen bå­de skri­ve bø­ger og hol­de ti­melan­ge fored­rag om, hvor­dan hol­det fra he­den er gå­et fra muld til guld. Blandt an­det med brug af men­tal­træ­ning, hy­per­nør­det analyse, vel­for­be­redt re­k­rut­te­rings­ar­bej­de og al­le mu­li­ge in­put

TIRS­DAG 21. JULI 2015 fra så­kald­te key per­for­man­ce in­di­ca­tors, som det hed­der på mun­dret uden­land­sk.

Det har in­tet med cy­kel­sport at gø­re. Og slet, slet ik­ke med do­ping. Men det har no­get at gø­re med en sport som fod­bold, der er gå­et fra at væ­re ba­se­ret på leg, tek­nik, in­tu­i­tion og fø­lel­ser til an­der­le­des stram og re­sul­ta­t­o­ri­en­te­ret tænk­ning. Det kun­ne ly­de som mar­gi­na­le for­bed­rin­ger, men det har gjort en ver­den til for­skel hos FC Midtjylland. Må­ske, ba­re må­ske, fi ndes der og­så en form for pa­ra­dis bag Team Skys suc­ces.

Jeg vil ha­ve lov at hå­be. Ind­til vi­de­re.

Team Sky med Chris Froo­me i den gu­le trø­je som kap­ta­jn vir­ker skræm­men­de stærkt som team. Og det væk­ker mi­stan­ke hos man­ge skep­ti­ke­re, der me­ner at ha­ve set lidt for man­ge ek­semp­ler på urent trav på jern­he­sten. Ind­til vi­de­re er mi­stan­ken dog uden til­hø­ren­de be­vis. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.