Asta­na be­hol­der Fuglsang

Den dan­ske kla­trer reg­ner med at skri­ve un­der på ny kon­trakt i dag

BT - - DANMARKS TOUR- AVIS - FOR­HAND­LING Ja­cob Staehelin jst@ sporten. dk

Hvi­le­dag er lig kon­trakt­for­hand­lin­ger, og i Jakob Fuglsangs til­fæl­de kan Tou­rens an­den af slagsen me­get vel en­de med en un­der­skrift på en ny af­ta­le med Asta­na.

Godt nok er de sid­ste de­tal­jer ik­ke fal­det på plads, men Jakob Fuglsangs agent, Moreno Ni­co­let­ti, ind­fin­der sig i dag på det ka­sak­hi­ske holds ho­tel, om­trent 30 km fra Gap, for at for­hand­le de sid­ste de­tal­jer på plads.

» Det er det bed­ste bud. Det er vel 80 pro­cent sik­kert nu. El­lers skal der væ­re sket no­get, jeg ik­ke ken­der til. Jeg er og­så mest in­ter­es­se­ret i at fort­sæt­te, « si­ger Jakob Fuglsang, der har væ­ret på Ale­xan­dre Vi­nokou­rovs mand­skab i de se­ne­ste tre år.

Med Tour de Fran­ce som cyk­lings stør­ste ud­stil­lings­vin­due kun­ne det el­lers væ­re fri­sten­de at ven­te med en un­der­skrift til ef­ter Al­per­ne, hvor Jakob Fuglsang har yder­li­ge­re chan­cer for at le­ve­re et top­re­sul­tat, der kan dri­ve pri­sen på ham op.

» Sa­gen er, at det kan jo og­så gå den an­den vej, så de til­bud, der måt­te væ­re nu, plud­se­lig ik­ke er der læn­ge­re, « si­ger Jakob Fuglsang, der i sin hid­ti­di­ge kon­trakt har få­et om­kring fem mio. kr. i årsløn på Asta­na.

Jag­ter eta­pe­sejr

Men selv om den dan­ske kla­tre­spe­ci­a­list ik­ke kø­rer for fle­re til­bud, når bjer­ge­ne ven­ter igen, er der fort­sat mas­ser af am­bi­tio­ner om at kom­me med i de rig­ti­ge ud­brud, når hvi­le­da­gen er over­stå­et, og der ven­ter fi­re etaper i Al­per­ne med mas­ser af hjem­me­vant ter­ræn for Jakob Fuglsang.

» Det hand­ler om ud­brud for os al­le på hol­det. Jeg må ba­re se, hvor­når chan­cen by­der sig. Og hvis jeg kom­mer af­sted, er det langt fra gi­vet, jeg kan kø­re igen da­gen ef­ter, « si­ger Jakob Fuglsang, som der­med af­li­ver tan­ken om, at han spe­ci­fikt kø­rer ef­ter den prik­ke­de bjerg­trø­je, hvor han fort­sat ind­ta­ger tred­je­plad­sen med 41 po­int, 20 fær­re end før­en­de Chris Froo­me, der med sik­ker­hed ik­ke har den trø­je for øje.

11 po­int læn­ge­re frem­me lig­ger Ka­tus­has Jo­aquim Rod­ri­gu­ez, der be­sej­re­de Fuglsang på Pla­teau de Beil­le.

» Min for­nem­mel­se er, at det bli­ver svært. Me­get svært. Så hvis jeg skal ta­ge den, er det me­re i jag­ten på en eta­pe­sejr, at jeg får de nød­ven­di­ge po­int, « si­ger Ja­cob Fuglsang.

Jakob Fuglsang ( tv.), der her får en slud­der med kol­le­ga Lars Bak før gårs­da­gens eta­pe, reg­ner med at skri­ve un­der på en ny kon­trakt med Asta­na på hvi­le­da­gen i dag.

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.