’ Ni­cki Bil­le er mo­den’

Es­b­jerg- træ­ner Ni­els Fre­de­rik­sen ro­ser ud­skæld­te Ni­cki Bil­le eft er fl ot de­but

BT - - SUPER LIGA - Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@sporten.dk

Han er kun 27 år, men har al­le­re­de spil­let for ni klub­ber i ik­ke fær­re end fem lan­de.

Kon­tro­ver­si­el­le Ni­cki Bil­le, der i april blev idømt 60 da­ges be­tin­get fængsel og 80 ti­mers sam­fund­stje­ne­ste for et klam­me­ri med po­li­ti­et un­der en by­tur i København i på­sken sid­ste år, og som og­så tid­li­ge­re har væ­ret i or­dens­mag­tens sø­ge­lys i så­vel Dan­mark som Nor­ge, er tilbage i Su­per­liga­en. Den­ne gang for Es­b­jerg på en tre­årig kon- trakt. Og det var med en for­men ind­sats i 1- 1- pre­mi­e­re­kam­pen mod AaB.

Sled og slæb­te

Ni­cki Bil­le løb, sled og slæb­te for sit hold, og han blev rost for sin før­ste he­le kamp i lang tid, eft er han i sid­ste sæ­son man­ge gan­ge måt­te se sig fuld­stæn­dig for­bi­gå­et i den nedryk­ke­de fran­ske klub Evi­an.

» Han la­ver en enorm ar­bejds­ind­sats de­r­in­de og bi­dra­ger til rig­tig man­ge ting. Han skal sco­re i dag, men han skal nok bli­ve end­nu dyg­ti­ge­re og kom­me til at lyk­kes end­nu me­re, når han li­ge får den ret­te ti­m­ing og form, « for­kla­rer Es­b­jergs ch­eft ræ­ner, Ni­els Fre­de­rik­sen, til TV3 Sport1.

Han po­in­te­r­e­de, at en spil­ler som Ni­cki Bil­le skal be­hand­les an­der­le­des og må­ske ha­ve me­re rum til sjov og bal­la­de.

» Jeg sy­nes, han er ve­lover­ve­jet, mo­den og eft er­tænk­som. Vi ved godt, hvor­dan han på­vir­ker om­gi­vel­ser­ne, og hvor­dan han skal ind­gå i re­la­tio­ner­ne om­kring det so­ci­a­le. Han er og­så me­get be­vidst om, at han har et fi nt cv og et stort navn. Men han er og­så me­get be­vidst om, at om­gi­vel­ser­ne er me­get op­mærk­som­me på ham, og der­for skal han nog­le gan­ge hol­de sig in­den for nog­le snæv­re ram­mer, « si­ger Ni­els Fre­de­rik­sen og fort­sæt­ter:

» Der var en klog mand, der sag­de, at hvis du skal be- hand­le al­le spil­le­re li­ge ret­fær­digt, så skal du be­hand­le dem for­skel­ligt. For det er for­skel­li­ge men­ne­sker, vi har, så Bil­le skal be­hand­les an­der­le­des, men det skal de an­dre og­så. Der er fæl­les ram­mer, og dem skal Bil­le selv­føl­ge­lig in­d­ord­ne sig un­der. Men jeg sy­nes ik­ke, det er så slemt. Det er me­re om­gi­vel­ser­ne, der gør det. Jeg op­le­ver Bil­le som en glad dreng, som el­sker at spil­le fod­bold og ger­ne vil bi­dra­ge og egent­lig er yd­myg. «

Og­så ho­ved­per­so­nen selv var glad for sin de­but for Es­b­jerg.

» Jeg kan godt mær­ke, at jeg li­ge skal i gang. Det var ok, men ik­ke me­re end det. Det kan bli­ve me­get bed­re, « for­kla­re­de han.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Ni­cki Bil­le vi­ste loven­de tak­ter i sit co­me­ba­ck i Su­per­liga­en. Det blev dog ik­ke til scor­in­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.