Ame­ri­ka­ner tog dra­ma­tisk sejr i The Open

Tre spil­le­re måt­te i om­spil, før vin­de­ren af Bri­tish Open var fun­det. Og det end­te med en no­get over­ra­sken­de én af slagsen.

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DRA­MA­TIK Ron­ni Bur­kal Ni­el­sen ro­ni@ sporten. dk

Zach Jo­hn­son har for før­ste gang vun­det Bri­tish Open - og­så kal­det The Open - ef­ter om­spil med Marc Lei­s­h­man og Lou­is Oost­hu­izen.

Det var no­get af en over­ra­skel­se, da ama­tø­ren Paul Dun­ne eft er tre run­der lå øverst i Bri­tish Open og var ved at ta­ge fu­sen på al­le de pro­fes­sio­nel­le gol­f­spil­le­re.

Men ire­ren kun­ne i går ik­ke leve op til de fo­re­gå­en­de da­ges go­de spil. Sid­ste run­de gik han i seks slag over par, og det send­te ham ned på en delt 30. plads.

I ste­det skul­le Bri­tish Open af­gø­res mel­lem ame­ri­ka­ne­ren Zach Jo­hn­son, syd­afri­kan­ske Lou­is Oost­hu­izen og au­stra­li­e­ren Marc Lei­s­h­man, som al­le var et slag bed­re end Spieth.

De tre gol­f­spil­le­re skul­le ud i fi re run­ders om­spil, in­den den nye Ma­jor- vin­der kun­ne fi ndes. Her stod det hur­tigt klart, at det blev en du­el mel­lem Jo­hn­son og Oost­hu­izen, da Lei­s­h­man star­te­de dår­ligt ud.

På det an­det om­spils­hul la­ve­de Zach Jo­hn­son en bir­die, mens Lou­is Oost­hu­izen fi k par. Jo­hn­son før­te der­med med et en­kelt slag in­den de to sid­ste hul­ler.

An­den Ma­jor- sejr,

Li­ge­som Oost­hu­izen fi k Jo­hn­son bo­gey og par på de sid­ste to hul­ler, og der­med kun­ne ame­ri­ka­ne­ren jub­le over sin før­ste sejr i Bri­tish Open. Og sin an­den Ma­jor­sejr eft er at ha­ve vun­det The Ma­sters i 2007. Ud over det har han 11 sej­re på PGA Tou­ren.

Zach Jo­hn­son over­ta­ger Bri­tish Open- tit­len fra ver­dens­rang­li­stens num­mer ét, Rory McIl­roy. Nor­di­re­ren delt­og ik­ke i den en­gel­ske Ma­jor, for­di han kom til ska­de un­der en fod­bold­kamp kort tid før tur­ne­rin­gen.

For­ud for det­te års Bri­tish Open var der el­lers store for­vent­nin­ger til 21- åri­ge Jor­dan Speith. Eft er at ha­ve løft et tro­fæ­et i The Ma­sters og US Open tid­li­ge­re på året kun­ne han vin­de sin tred­je Ma­jor­tur­ne­ring i træk.

Det vil­le ha­ve gi­vet ham mu­lig­hed for at vin­de en Grand Slam, der er en sejr i al­le fi re Ma­jor- tur­ne­rin­ger sam­me år. No­get som in­gen har præ­ste­ret før. Des­u­den kun­ne ha­ve med en sejr bli­ve ny et­ter på ver­dens­rang­li­sten.

Men den un­ge ame­ri­ka­ners drøm om en Grand Slam blev knust på de sid­ste hul­ler., da han måt­te nø­jes med en delt fj er­de­plads eft er sam­let at ha­ve gå­et 14 slag un­der par.

Han skal dog ik­ke ven­te lang tid, før han får mu­lig­he­den for at vin­de en Ma­jor­tur­ne­ring igen. Årets sid­ste Ma­jor, PGA Cham­pions­hip, bli­ver spil­let fra 10. til 16. au­gust.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.