Træ­ner: ’ Bendt­ner faldt igen­nem’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - UPO­PU­LÆR Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ sporten. dk

De to 400 me­ter hæk- pi­ger Sa­ra Slott Pe­ter­sen og Stina Tro­est har gjort det, og An­dreas Bu­be kan bli­ve den tred­je dan­sker, der kva­li­fi­ce­rer sig til VM i at­le­tik, der fo­re­går i Bei­jing 22.- 30. au­gust.

Den tid­li­ge­re EM- sølvvin­der på 800 me­ter har i år lø­bet di­stan­cen på 1.46.24 og skal bar­be­re 24/ 100 af for at op­fyl­de kra­vet.

Bags­værd- lø­be­ren har fle­re skud i bøs­sen in­den VM- de­ad­li­ne 10. au­gust, men hå­ber, det lyk­kes at kla­re kva­li­fi­ka­tio­nen al­le­re­de i mor­gen i schweizi­ske Bel­lin­zo­na.

» Det har væ­ret en lidt fru­stre­ren­de sæ­son. Det er gå­et godt un­der træ­ning, men i kon­kur­ren­ce har jeg ik­ke vist no­get sær­ligt, « si­ger An­dreas Bu­be.

» Det har væ­ret svært at kom­me med i de go­de løb, når jeg ik­ke har lø­bet hur­ti­ge­re, men jeg er fuld af fortrøst­ning. Det skal nok kom­me. For­men er god. «

An­dreas Bu­be var den store dan­ske sen­sa­tion med an­den­plad­sen ved EM i Hels­ing­fors i 2012.

Sam­me år sat­te han per­son­lig re­kord i Mo­na­co med 1.44.89, men et par ska­der har si­den dril­let ham.

Ni­ck­las Bendt­ner fik i sin før­ste sæ­son i Wol­fsburg hef­tig kri­tik af sin træ­ner Die­ter Heck­ing for ik­ke at le­ve­re på et til­stræk­ke­ligt ni­veau til træ­ning, og det ko­ste­de den dan­ske lands­holds­spil­ler godt med spil­le­tid. Nu er den gal igen.

Oven på som­mer­fe­ri­en er Ni­ck­las Bendt­ner tilbage i Wol­fsburg, og de ty­ske me­di­er Bild og Ki­ck­er mel­der beg­ge, at le­del­sen bå­de i går og for­gårs måt­te gi­ve an­gri­be­ren sær­be­hand­ling til træ­ning på grund af util­freds­hed med for­men.

Så­le­des fik klub­bens fy­si­ske træ­ner Oli­ver Mut­sch­ler ale­ne til op­ga­ve at tæ­ske Ni­ck­las Bendt­ner igen­nem en mas­se hård træ­ning oven på en test­kamp mod Ajax Am­ster­dam fre­dag.

Bendt­ner faldt igen­nem

Det skyl­des, at Ni­ck­las Bendt­ner iføl­ge træ­ner Die­ter Heck­ing var den ene­ste, som ik­ke le­ve­de op til for­vent­nin­ger­ne i de 45 mi­nut­ter, han fik.

» Jeg ved ik­ke, om han for­står det. Jeg hå­ber, at han ind­ser, det er godt for ham. Han kan vir­ke­lig bru­ge det her til at bli­ve bed­re, « si­ger Die­ter Heck­ing til Ki­ck­er og fort­sæt­ter:

» Kra­ve­ne til vo­res spil­lestil er hø­je. Spe­ci­elt i Am­ster­dam var det ik­ke min op­fat­tel­se, at han hav­de for­stå­et det. Han var den ene­ste, der faldt ty­de­ligt igen­nem. «

Die­ter Heck­ing po­in­te­r­er trods kri­tik­ken af sin kulør­te an­gri­ber, at han sta­dig tror på ham.

» Jeg er sta­dig over­be­vist om, at Ni­ck­las kan hjæl­pe os. El­lers hav­de jeg ik­ke gjort mig den­ne ulej­lig­hed, « si­ger Wol­fsburg- træ­ne­ren til Ki­ck­er, som me­ner at vi­de, at og­så fle­re af med­spil­ler­ne i Wol­fsburg er be­kym­re­de for Ni­ck­las Bendt­ners til­gang til li­vet som fod­bold­spil­ler i Wol­fsburg.

Ni­ck­las Bendt­ner har over for de ty­ske me­di­er ik­ke øn­sket at kom­men­te­re sær­be­hand­lin­gen og blot hen­vist til træ­ne­ren på en­gelsk med or­de­ne: » Spørg ik­ke mig. «

An­dreas Bu­be går ef­ter at kla­re VM- kra­vet på 800 me­ter i mor­gen. Fo­to: AFP

fred@ sporten. dk

Ni­ck­las Bendt­ner er som den ene­ste spil­ler i Wol­fsburg sat til at spe­ci­al­træ­ne. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.