Na­dal ven­ter Dan­mark

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TEN­NIS- BRAG Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk

Det dan­ske Da­vis Cup- hold kom­mer på lidt af en op­ga­ve, når der skal spil­les ten­nisland­skamp 18.- 20. sep­tem­ber. Her ven­ter Spa­ni­en nem­lig med en pam­flet af klas­se­spil­le­re i top­pen af ver­dens­rang­li­sten.

Spa­ni­en tab­te i we­e­ken­den til Rusland, og der­for er det spil­le­re som Ra­fa­el Na­dal, David Fer­rer, Fe­li­ci­a­no Lopez og Tom­my Ro­bredo, som Dan­mark skal spil­le op mod.

» Jeg glæ­der mig ut­ro­lig me­get til at mø­de Spa­ni­en. Det er næ­sten uvir­ke­ligt, at det kom­mer til at ske – og så på hjem­me­ba­ne. Det er umid­del­bart den stør­ste Da­vis Cup- kamp og ud­for­dring, vo­res hold over­ho­ve­det kan kon­fron­te­res med. Jeg ser det he­le som en be­løn­ning for vo­res go­de Da­vis Cup- ind­sat­ser i de se­ne­ste sæ­so­ner, og det er præ­cis med hå­bet om en kamp mod ek­sem­pel­vis Spa­ni­en, at vi spil­ler « si­ger Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen til Dansk Ten­nis For­bunds hjem­mesi­de.

Mens Fre­de­rik Lø­ch­te er pla­ce­ret som num­mer 263 på ver­dens­rang­li­sten, har Spa­ni­en 12 spil­le­re fra top 100 til rå­dig­hed i kam­pen mod Dan­mark. Blandt dem David Fer­rer, der er num­mer syv, og Ra­fa­el Na­dal, der er num­mer 10.

Vin­de­ren af kam­pen mel­lem Spa­ni­en og Dan­mark bli­ver i Eu­ro­pa/ Afri­ka Group I, mens der ven­ter taberen en kamp mod Sve­ri­ge om at und­gå nedryk­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.