’ Get on Up’

BT - - KULTUR -

Spil­le­film

HVAD?: Bi­o­gra­fisk film om man­den, der kal­des The God­fat­her Of Soul ( og funk). Føl­ger Ja­mes Brown fra da han som lil­le i 1930er­ne bli­ver for­ladt af sin mor, til pe­ri­o­den ef­ter et co­me­ba­ck i 80er­ne.

HVOR­DAN?: Fil­men, der hav­de en hård fød­sel - bl. a. måt­te Spi­ke Lee op­gi­ve job­bet som in­struk­tør - har ty - de­lig­vis Browns man­ge­åri­ge ven og sam­ar­bejds­part­ner Bob­by Byrds gam­le vid­neud­sagn som en pri­mær kil­de. Brown fy­re­de på et tids­punkt Byrd. Hvad det be­ty der for hi­sto­ri­ens sand­d­ru­e­lig­hed, er svært at vi­de. Men sik­kert er det, at Chadwi­ck Bo­se­man spil­ler for­ry­gen­de, nu­an­ce­ret som Ja­mes Brown, der kæm­per med ra­ce­for­dom­me, sin tro, si­ne drift er, si­ne dæ­mo­ner og ska­ber fan­ta­stisk mu­sik. Som så­dan er den et væg­tigt tids­bil­le­de. Der er ’ li­ve- op­ta­gel­ser’ med Bo­se­man som Brown, hvor man tæn­ker, at den Store Gud­far må ha­ve strø­et lidt af sit stjer­ne­støv over fi lm­op­ta­gel­ser­ne fra det hin­si­des.

Se den på blo­ck­bu­ster. dk.

PR- fo­to

Chadwi­ck Bo­se­man spil­ler for­ry­gen­de, nu­an­ce­ret som Ja­mes Brown.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.