’ Still Bill’

BT - - KULTUR - Se den på net­fl ix.

Do­ku­men­tar

HVAD?: Den sjæld­ne hi­sto­rie om en ro­ck­le­gen­de, der fri­vil­ligt for­lod bran­chen, i ste­det for at leve på for­ti­den - og som al­drig har fortr­udt.

HVOR­DAN?: Bill Wit­hers skrev tre af de stør­ste 60/ 70er soulklas­si­ke­re ’ Ain’t No Suns­hine’, ’ Le­an on Me’ og ’ Just the Two of Us’. Men da kar­ri­e­ren gik på hæld i 80er­ne, be­slut­te­de han at kon­cen­tre­re sig om det for­ret­nings­mæs­si­ge, bl. a. sit for­lag, som han og hans ko­ne og børn sta­dig dri­ver. Al­le­re­de i fi lmens gam­le sort/ hvi­de klip ud­strå­ler Wit­hers en sær­lig form for hu­mor og zen, som ty de­lig­vis ik­ke har for­ladt ham. Fil­men skæm­mes af nog­le ret li­ge­gyl­di­ge in­ter­view un­der­vejs, og den når for hur­tigt frem til ven­de­punk­tet i 1985. Men se den, hvis du in­di­mel­lem sav­ner dyb­de og selv­kri­tik i un­der­hold­nings­bran­chen.

Fo­to: Reu­ters

Selv om Bill Wit­hers har truk­ket sig tilbage fra sce­ne­kan­ten for man­ge år­ti­er si­den, blev han tid­li­ge­re i år op­ta­get i ’ Ro­ck and Roll Hall of Fa­me’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.