NU BLI­VER MIN FA­MI­LIE RAMT

Dat­ter mob­bet ud af sko­len Mor, far og sø­ster låst i gæld

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Tho­mas Nør­mark Krog tnk@ bt. dk

I nu tre år har den kend­te er­hvervs­mand og iværk­sæt­ter Jes­per ’ Ka­si’ Ni­el­sen væ­ret i en ond krig med Skat.

Sel­ve sub­stan­sen hand­ler om, hvor­vidt Ka­si- Jes­pers store sponsorat for fod­bold­klub­ben Brøndby IF var en per­son­lig hob­by el­ler for­ret­ning. Skat men­te det før­ste, og der­for var sponsora­ter­ne ik­ke fradrags­be­ret­ti­ge­de, hvil­ket ef­ter­lod ham med en skat­te­gæld på man­ge mil­li­o­ner kro­ner.

Skats di­rek­tør har dog si­den måt­tet und­skyl­de over­for Ka­siJes­per, ef­ter at det kom frem, at der var brugt ulov­li­ge me­to­der og af­pres­ning i sags­be­hand­lin­gen, som end­da re­sul­te­re­de i tje­ne­ste­mands­sa­ger mod skat­te­me­d­ar­bej­der­ne på sa­gen.

Al­li­ge­vel har Skat fort­sat be­slag­lagt Ka­si- Jes­per og hans fa­mi­lies vær­di­er i Dan­mark, og han kan på tred­je år hel­ler ik­ke få sa­gen for en uvil­dig kla­ge­myn­dig­hed.

» Jeg vil ba­re ha­ve en af­kla­ring. Det er us­ma­ge­ligt, at sa­gen træk­ker så­dan ud. Min fa­mi­lie og jeg kan ik­ke kom­me vi­de­re med no­get som helst, så læn­ge skat­tesa­gen hæn­ger som et dri­van­ker bag ved os, « for­tæl­ler Jes­per Ka­si Ni­el­sen i et in­ter­view i Kø­ben­havns Luft­havn.

’ Din far er kri­mi­nel’

For før­ste gang åb­ner den 46- åri­ge iværk­sæt­ter nu for, hvor­dan skat­tesa­gen og­så har haft store kon­se­kven­ser for hans børn, som han har med sin eks­ko­ne. Dat­te­ren har måt­tet skif­te skole, for­di hun er ble­vet mob­bet med, at hen­des far er en skat­tes­ny­der.

» Det har væ­ret en fuld­stæn­dig van­vit­tig tid. Det har væ­ret hårdt for mig og hårdt for mi­ne børn. Tænk, min dat­ter har måt­tet skif­te skole, for­di hun blev mob­bet på grund af mig. De an­dre ele­ver si­ger, at ’ din far er kri­mi­nel, for han sny­der i skat. Det si­ger min far og mor.’ Kon­se­kven­sen har væ­ret, at jeg sim­pelt­hen måt­te ta­ge hen­de ud af skole i Dan­mark. Det er fryg­te­ligt, at det må væ­re så­dan, « si­ger Jes­per ’ Ka­si’ Ni­el­sen og til­fø­jer:

» Som far er jeg me­get ked af, at jeg ufor­skyldt har på­ført mi­ne børn det her, og jeg er ra­sen­de på de men­ne­sker, der er skyld i det. Men det var ik­ke til at vi­de, at det vil­le en­de så­dan her, og der­for har jeg og­så prø­vet at la­de væ­re med at be­brej­de mig selv. «

For­æl­dre og sø­ster ramt af sa­gen

Og­så for Ka­si- Jes­pers for­æl­dre har skat­tesa­gen haft en høj pris.

» Mi­ne for­æl­dre er 71 og 69 år. De har få­et pant­sat de­res hus, så de ik­ke kan gø­re no­get som helst, så­læn­ge sa­gen kø­rer. De har be­talt skat he­le de­res liv og fortje­ner ik­ke det her, « si­ger han og til­fø­jer:

» Det sam­me gæl­der min sø­ster, der og­så har få­et in­de­fros­set si­ne vær­di­er. «

BT ta­ler med Ka­si-Jes­per på vej i et fly til USA, hvor han skal fin­de nye sam­ar­bejds­part­ne­re til sit nye smyk­ke­fir­ma End­less. Et smyk­ke­fir­ma, som al­le­re­de har få­et stor suc­ces med 1.000 part­ne­re ale­ne i USA og en af­ta­le med sku­e­spil­le­ren Jen­ni­fer Lopez, der er med­desig­ner. Men sel­ve sel­ska­bet er re­gi­stre­ret i Tys­kland for net­op at væ­re uden for det dan­ske skat­te­væ­sens lange ar­mes ræk­ke­vid­de.

» Jeg vil­le el­ske, at End­less kun­ne lig­ge i Dan­mark, men så læn­ge den her sag kø­rer, så har jeg sim­pelt­hen ik­ke til­lid til Skat, « si­ger Ka­si- Jes­per.

Skat af­vi­ser over for BT at kom­men­te­re skat­tesa­gen.

’ I for­hold til per­so­ners og virk­som­he­ders skat­te­for­hold og den sags­be­hand­ling, der fo­re­går i re­la­tion her­til, skal Skat iagt­ta­ge en ud­vi­det tavs­heds­pligt, og vi har der­for in­gen be­mærk­nin­ger el­ler kom­men­ta­rer til kon­kre­te sa­ger’, skri­ver Skats pres­se­af­de­ling i en mail.

Tænk, min dat­ter har måt­tet skif­te skole, for­di hun blev mob­bet på grund af mig Jes­per ’ Ka­si’ Ni­el­sen,

er­hvervs­mand

Er­hvervs­man­den Jes­per ’ Ka­si’ Ni­el­sen for­tæl­ler nu om, hvor­dan bå­de hans børn, for­æl­dre og sø­ster er ramt af hans me­get om­tal­te skat­tesag. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.