Froo­mes fan­ta­sti­ske løjt­nant

Det var en må­ske kom­men­de Tour- vin­der, der på gårs­da­gens eta­pe kør­te ud over en skrænt og fl øj med ho­ve­d­et ind i en lyg­tepæl

BT - - VOORZIJDE PAGINA - MUL­TI­TA­LENT Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk

Hvis Sky- ryt­te­ren Ge­raint Tho­mas hav­de man­ge be­un­dre­re før gårs­da­gens Tour de Fran­ce- eta­pe, hav­de han rig­tig, rig­tig man­ge be­un­dre­re eft er eta­pen.

På den af­slut­ten­de ned­kør­sel et par ki­lo­me­ter fra må­let i Gap blev Tho­mas ho­ved­per­son i et af de vil­de­ste styrt i ny­e­re Tour- hi­sto­rie. I et sving la­ve­de Gi­ant-Alpe­cin- ryt­te­ren War­ren Barguil en brem­se­fejl og for­sat­te li­ge ind i Sky­stjer­nen, der blev sendt med ho­ve­d­et di­rek­te ind i en lyg­tepæl og der­eft er ned ad en bjergskrænt. Et styrt, der po­ten­ti­elt kun­ne ha­ve ta­get li­vet af wa­li­se­ren.

Men eft er et par lange mi­nut­ter duk­ke­de der tv- billeder af en sam­men­bidt Ge­raint Tho­mas, der - tilbage på cyk­len - hid­sigt prø­ve­de at be­græn­se sit tidstab. Et par fran­ske til­sku­e­re hav­de truk­ket ham op ad skræten og hjul­pet ham tilbage på sad­len. Og på respek­tind­g­y­den­de vis lyk­ke­des det Tho­mas at kom­me i mål blot 38 se­kun­der eft er de an­dre fa­vo­rit­ter, og der­med for­sva­re­de han sin sam­le­de sjet­te­plads.

Fan­ta­stisk af den ka­ris­ma­ti­ske bri­te, der har væ­ret en af de store hi­sto­ri­er i 2015- ud­ga­ven af Tour de Fran­ce.

Men der var fak­tisk en­gang, hvor Ge­raint Tho­mas var en evig kil­de til pro­ble­mer for Team Sky- ma­na­ger, si­ger Sir Da­ve Brails­ford.

» Der var en tid, hvor jeg ik­ke la­ve­de an­det end at hi­ve ham ud af nat­klub­ber, for­di han kon­stant var i slags­mål, « ud­tal­te Brails­ford før Tou­ren.

I dag gi­ver Tho­mas sta­dig Sky- che­fen ho­ved­pi­ne, men det skyl­des ik­ke wa­li­se­rens let an­tæn­de­li­ge tem­pe­ra­ment. Ge­raint Tho­mas er sim­pelt­hen ble­vet for god.

Den 29- åri­ge al­l­ro­un­der er – sam­ti­dig med, at han har væ­ret trækæ­sel for Chris Froo­mes solide fø­ring og trods man­da­gens van­vids­styrt – plud­se­lig hav­net blandt de he­de­ste kan­di­da­ter til at ta­ge en af po­di­e­plad­ser­ne ved si­den af Froo­me i Pa­ris. Tho­mas lig­ger på sjet­te­plad­sen – to mi­nut­ter fra Tejay van Gar­de­ren ( BMC) på tred­je­plad­sen.

Og nu skal Brails­ford plud­se­lig be­kym­re sig om, hvor­vidt Ge­raint Tho­mas frem­over kan af­fi nde sig med en rolle som løjt­nant for Froo­me.

» Det er min drøm at vin­de de store løb, « sag­de wa­li­se­ren i we­e­ken­den.

Som si­de­be­mærk­ning kan det næv­nes, at han gik et par klas­ser over fod­bold­stjer­nen Ga­reth Ba­le på en fol­ke­sko­le i Cardiff .

» Jeg fø­ler, at jeg har for­bed­ret mig me­get i bjer­ge­ne, og hvem ved, hvad der sker i frem­ti­den. «

Al­le­re­de in­den Tou­ren hen­vend­te ma­na­ger for det syd­afri­kan­ske Tour de Fran­ce- hold MTN Qhu­be­ka, Bri­an Smith, sig til Brails­ford.

Han vil­le hø­re om mu­lig­he­der­ne for at lå­ne Ge­raint Tho­mas til Tou­ren.

» Jeg sag­de jeg ved, at det al­drig sker i cykling, men i fod­bold sker det kon­stant, så vil du væ­re vil­lig til at lå­ne ham ud til os i et år? På den må­de kun­ne vi ta­ge til Tou­ren med en klas­se­ments­ryt­ter, og I vil kun­ne se, hvor stort po­ten­ti­a­let er, « for­tæl­ler Bri­an Smith.

Sta­dig spørgs­måls­tegn

Team Sky skød dog promp­te idéen ned. Ge­raint Tho­mas skul­le spil­le en nøg­lerol­le for det bri­ti­ske hold i Frankrig.

Sir Da­ve Brails­ford er­ken­der, at Tho­mas en dag kan en­de med at bli­ve Chris Froo­mes kon­kur­rent til Tour de Fran­ce- sej­ren.

» Jeg vil si­ge, at han li­ge nu er derop­pe med de al­ler­bed­ste al­l­ro­und- ryt­te­re i ver­den. Ik­ke man­ge kan gø­re, hvad han kan. Det store spørgs­mål er, om han kan væ­re en trus­sel i bjer­ge­ne over tre uger. Har han det kon­stan­te tråd? «

Ge­raint Tho­mas blev som 21- årig ba­ne- ver­dens­me­ster i hold­for­føl­gel­ses­løb. Og året eft er blev han olym­pisk me­ster i sam­me di­sci­plin.

Fle­re – her­i­blandt dan­ske Mi­cha­el Ras­mus­sen – har un­dret over, at en ryt­ter, der har få­et sin op­dra­gel­se på ba­nen, kan be­gå sig så godt i bjer­ge­ne.

Se­an Ya­tes, au­stralsk sport­s­di­rek­tør hos kon­kur­ren­ter­ne Tin­koff - Saxo, me­ner be­stemt ik­ke, at man kan kon­klu­de­re, at Tho­mas’ ba­ne­bag­grund er en hin­dring for, at han kan nå Tour- top­pen.

» Ge­raint Tho­mas er et fæ­no­men. Han er på en må­de næ­sten unik. Brad­ley Wig­gins har vun­det olym­pi­ske ba­ne- me­dal­jer og eft er­føl­gen­de vun­det Tour de Fran­ce, og det lig­ger i kor­te­ne, at Ge­raint kan gø­re ham kun­sten eft er en­gang i frem­ti­den, « un­der­stre­ger Ya­tes.

Og­så Tin­koff - Saxos au­stral­ske ryt­ter Mi­cha­el Ro­gers frem­hæ­ver Tho­mas’ ba­ne­ev­ner som en for­del på lan­de­vej­en.

Ro­gers er ge­ne­relt dybt im­po­ne­ret over sin wa­li­si­ske kol­le­ga.

» Han er en vildt ta­lent­fuld ryt­ter. Han er en stærk fyr, den ty­pe der al­drig gi­ver op. Især de sid­ste to år har han for al­vor ud­vik­let sig, men fy­sisk har han al­tid væ­ret en fan­ta­stisk at­let. «

» Han er trods sin højde me­get let, og så har han en mas­se power fra de år, han kør­te som ba­ne­ryt­ter, « for­tæl­ler Ro­gers.

Ge­raint Tho­mas har et år tilbage af sin kon­trakt med Team Sky, og ind­til en ny er un­der­skre­vet, vil Brails­ford nok fort­sæt­te med at ha­ve ho­ved­pi­ne over sin guld­fugl.

Tho­mas’ ho­ved­pi­ne eft er mø­det med lyg­tepæ­len var al­le­re­de for­duft et ved mål­stre­gen, hvor han med et glimt i øjet for­tal­te om det dra­ma­ti­ske styrt:

» Læ­gen spurg­te mig, om jeg kun­ne hu­ske mit navn. Jeg sva­re­de ’ ja ja, jeg hed­der Chris Froo­me’. «

TIRS­DAG 21. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.